6.5.3.1. ການສ້າງ historical event

Registry Administrators ແລະ Registry Maintainers ສາມາດສ້າງ Historical Events ໃຫ້ອົງກອນທີ່ພວກເຂົາເປັນສະມາຊິກຢູ່.

 1. ໄປທີ່ໂມດູນ Historical Events ໂດຍການກົດໃສ່ສັນຍາລັກໂມດູນໃນໜ້າເມນູຫຼັກ ຫຼື ໂດຍການກົດໃສ່ເມນູແຮັມເບີເກີໃນມຸມຂວາເທິງ ແລະ ເລືອກ Historical Events.

 2. ໃນແຖບໜ້າ Manage Historical Events, ກົດທີ່ປຸ່ມ Create ຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າ.

 3. ໜ້າຕ່າງ​ຈະ​ເປີດຂຶ້ນ​ພ້ອມກັບ​ຊ່ອງຕ່າງໆ​ເພື່ອຕື່ມ​ຂໍ້​ມູນ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ເຫດການປະຫວັດສາດ:

  1. ຊ່ອງຂໍ້ມູນ Event Date (ຊ່ອງຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງລະບຸ): ພິມ ຫຼື ເລືອກວັນທີຂອງເວລາທີ່ມີເຫດການປະຫວັດສາດເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້

  2. Description (ທາງເລືອກ): ພິມຄຳອະທິບາຍສັ້ນໆຂອງເຫດການປະຫວັດສາດ.

  3. Geo-Object Type Before (ຕ້ອງການ): ເລືອກປະເພດຂອງ Geo-Object ກ່ອນເຫດການປະຫວັດສາດເກີດຂຶ້ນ.

  4. Geo-Object Type After (ຕ້ອງການ): ເລືອກປະເພດຂອງ Geo-Object ຫຼັງຈາກເຫດການປະຫວັດສາດເກີດຂຶ້ນ.

 4. ເມື່ອຊ່ອງຂໍ້ມູນຖືກຕື່ມຄົບຖ້ວນ (ຕົວຢ່າງຂ້າງລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການລວມເອົາສອງເຂດ ເຂົ້າໄປເປັນໜຶ່ງດຽວ), ຂໍ້ໃໝ່ຈະປາກົດຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສ້າງເຫດການປະຫວັດສາດຄືນໃໝ່. ຂໍ້​ໃໝ່​ນີ້​ມີ​ສີ່​ຖັນ​:

  1. Before: ຊື່ ແລະ ຕົວລະບຸທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ Geo-Object ກ່ອນ historical event

  2. Impact: ຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງຕໍ່ Geo-Object (ເຕັມ ຫຼື ບາງສ່ວນ). ສິ່ງນີ້ຖືກມອບໝາຍໂດຍອັດຕະໂນມັດຂຶ້ນກັບ historical event ທີ່ເກີດຂຶ້ນ

  3. After: ຊື່ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ຕົວລະບຸທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ Geo-Object ຫຼັງຈາກເຫດການປະຫວັດສາດ

  4. Type: ປະ​ເພດ​ຂອງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ (ການລວມ​, ແບ່ງ​ປັນ​, ມອບໝາຍໃໝ່, ຍົກ​ລະ​ດັບ​, ຫຼຸດລະດັບ​)​. ປະເພດການຮວມ, ແຍກ ແລະ ມອບໝາຍຄືນໃໝ່ແມ່ນຖືກມອບໝາຍໂດຍອັດຕະໂນມັດຂຶ້ນກັບhistorical event ທີ່ເກີດຂຶ້ນ. ປະເພດຂອງການຍົກລະດັບ ແລະ ຫຼຸດລະດັບປາກົດເປັນເມນູເລື່ອນລົງ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ຈະຕ້ອງເລືອກປະເພດທີ່ຖືກຕ້ອງ.

 5. ກົດປຸ່ມ + New instance. ສອງຊ່ອງຂໍ້ມູນໃໝ່ຈະປາກົດຂຶ້ນ. ແຕ່ລະຊ່ອງຂໍ້ມູນ, ທ່ານຈະສາມາດເລືອກ Geo-Object ທີ່ສອດຄ່ອງກັນກ່ອນ ແລະ ຫຼັງຈາກhistorical event.

 6. ຫຼັງຈາກຂັ້ນຕອນ 5 ຖ້າທ່ານຈະຮູ້ໄດ້ວ່າທ່ານໄດ້ໃສ່ວັນທີເຫດການຜິດ ຫຼື ເລືອກ Geo-Object Type ຜິດໃນ Geo-Object Type ກ່ອນ ແລະ/ຫຼື Geo-Object Type ຫຼັງຈາກຊ່ອງຂໍ້ມູນ, ທ່ານຈະຕ້ອງລຶບຕົວຢ່າງດັ່ງກ່າວອອກຈາກຊ່ອງຂໍ້ມູນທໍາອິດກ່ອນທີ່ຈະສາມາດແກ້ໄຂວັນທີ ຫຼື Geo-Object Type.

  1. ໃນການລຶບຊ່ອງຂໍ້ມູນ Instance, ໃຫ້ກົດໃສ່ປຸ່ມສັນຍາລັກລຶບ.

  2. ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຊ່ອງ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ຈໍາ​ເປັນ​, ເຮັດ​ຊ້ຳ​ຄືນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ 5 ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ດໍາ​ເນີນ​ການ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ 7​.

 7. ໃຫ້ກົດໃສ່ຊ່ອງຂໍ້ມູນໃນຖັນກ່ອນໜ້າ. ລາຍການຂອງ Geo-Objects ຈະປາກົດຂຶ້ນໂດຍອີງໃສ່ Geo-Object Type ທີ່ທ່ານເລືອກຢູ່ໃນພື້ນທີ່ Geo-Object ກ່ອນໜ້າ. ຖ້າທ່ານບໍ່ເຫັນຊື່ ແລະ ຕົວລະບຸທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ Geo-Object ກ່ອນເຫດການປະຫວັດສາດ (ເນື່ອງຈາກສະແດງສະເພາະແຕ່ 7 Geo-Objects ທໍາອິດໃນລາຍການ), ພິມຊື່ຂອງ Geo-Object ເພື່ອໃຫ້ມັນປາກົດ. ກົດທີ່ຊື່ Geo-Object.

 8. ກົດໃສ່ຊ່ອງຂໍ້ມູນ After column. ລາຍການຂອງ Geo-Objects ຈະປາກົດຂຶ້ນໂດຍອີງໃສ່ Geo-Object Type ທີ່ທ່ານເລືອກໃນຊ່ອງຂໍ້ມູນ Geo-Object After. ຖ້າທ່ານບໍ່ເຫັນຊື່ ແລະ ຕົວລະບຸທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ Geo-Object ຫຼັງຈາກເຫດການປະຫວັດສາດ (ເນື່ອງຈາກສະແດງສະເພາະ 7 Geo-Objects ທໍາອິດໃນລາຍການ), ພິມຊື່ຂອງ Geo-Object ເພື່ອໃຫ້ມັນປາກົດຂຶ້ນ. ກົດທີ່ຊື່ Geo-Object.

 9. ສັງເກດເຫັນວ່າໃນຈຸດນີ້, ຄ່າໃນ Impact and Type columns ໄດ້ຖືກມອບໝາຍໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຍັງສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ໂດຍຂຶ້ນກັບ historical event ທີ່ເກີດຂຶ້ນ. ການສະແດງພາບທີ່ງ່າຍດາຍຂອງ historical event ຍັງຈະປາກົດຢູ່ມຸມຂວາເທິງຂອງໜ້າຕ່າງ. ສິ່ງນີ້ຍັງສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຂຶ້ນກັບ historical event ທີ່ນຳສະເໜີ.

 10. ຖ້າມີຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງ Geo-Object ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ historical event ທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ໃຫ້ກົດໃສ່ປຸ່ມ + New instance ແລະ ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຊ່ອງຂໍ້ມູນອີກເທື່ອໜຶ່ງສາມາດຕື່ມໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ໃນຕົວຢ່າງຂ້າງລຸ່ມນີ້, ສະແດງການລວມເອົາສອງເຂດເຂົ້າເປັນໜຶ່ງ.

 11. ກົດປຸ່ມ Submit. ຕອນນີ້ທ່ານຈະເຫັນເຫດການປະຫວັດສາດທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນລາຍການ Manage Historical Events.

Last updated