3.8. ການຕັ້ງຄ່າ ຄ່າກຳນົດ (configuration-based type setup)

GeoPrism Registry ຮອງຮັບການສ້າງປະເພດວັດຖຸພູມສາດ Geo-Object, ລຳດັບຊັ້ນ, ກຣາຟ acyclic ທີ່ມີໂຕຊີ້ບອກ, ແລະ ກຣາຟທີ່ບໍ່ມີທິດທາງ ໂດຍນໍາໃຊ້ການກໍານົດຄ່າໄວ້ໃນ XML. ສິ່ງນີ້ມີປະໂຫຍດໃນການຕັ້ງຄ່າ GeoPrism Registry ໄດ້ໄວຂຶ້ນ.

ການນຳເຂົ້າ ຄຳນິຍາມຂອງກຸ່ມຕ່າງໆສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍຜູ້ບໍລິຫານລະບົບ (System Administrator) ເທົ່ານັ້ນ.

XSD (XML Schema Descriptor) ອະທິບາຍໂຄງສ້າງຂອງເອກະສານ XML ດັ່ງນັ້ນຄຳນິຍາມຂອງ XSD ທາງລຸ່ມນີ້ຈະອະທິບາຍວ່າເອກະສານການກຳໜົດຄ່າຕ້ອງມີໂຄງສ້າງເພື່ອໃຊ້ກັບ Geo-Prism Registry ແນວໃດ.

Last updated