5.1.5. ບັນຊີລາຍການ

ບັນຊີລາຍການແມ່ນການສະແດງຕາຕະລາງຂອງອົງປະກອບຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ວັດຖຸທາງພູມສາດ(ທີ່ບັນທຶກ) ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອະດີດຂອງປະເພດໃດໜຶ່ງ ແລະ ໃນຈຸດເວລາໃດໜຶ່ງ.

ບັນຊີລາຍການຈະສະແດງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເຫັນເຖິງວິທີທີ່ຄຸ້ນເຄີຍທີ່ສຸດໃນການເບິ່ງຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະເພດຂອງວັດຖຸທາງພູມສາດ. ເມື່ອໄດ້ຮັບການມອບອໍານາດ ແລະ ເບິ່ງແຍງຈັດການໂດຍໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານທີ່ໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງ, ບັນຊີລາຍການເຫຼົ່ານີ້, ໃນກໍລະນີນີ້ເອີ້ນວ່າບັນຊີລາຍຊື່ຕົ້ນສະບັບ, ຍັງໃຊ້ເປັນການອ້າງອິງພື້ນຖານເພື່ອປະເມີນຄວາມສົມບູນ, ຄວາມເປັນເອກະລັກ, ຄວາມທັນເວລາ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງກັນ ຂອງຂໍ້ມູນທາງພູມສາດຢູ່ໃນການຂື້ນທະບຽນພູມສາດທົ່ວໄປ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຕົວຫານໃນການຕິດຕັ້ງໂຄງການສາທາລະນະສຸກນັ້ນໆ.

ຕົວຢ່າງ:

Last updated