5.2. ຄວາມສາມາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເນື້ອຫາຂອງ GeoPrism Registry

ຫົວຂໍ້ຕໍ່ໄປນີ້ອະທິບາຍລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຂອງ GeoPrism Registry ໃນການຈັດການເນື້ອຫາຫຼັກທີ່ຢູ່ໃນແພັດຟອມ (ເບິ່ງຂໍ້ 5.1 ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຫຼັກ).

Last updated