6.5.1.6. ຈັດການລາຍການ ແລະ ຂໍ້ມູນພື້ນທີ່

ສອງປະເພດຂອງການຈັດການແບບເຄິ່ງອັດຕະໂນມັດຖືກນຳໄປໃຊ້ໃນ GeoPrism Registry:

 1. System Administrator, Registry Administrator ແລະ Registry Maintainer ສາມາດກວດເບິ່ງວ່າບາງບົດບັນທຶກໃນລາຍການເຮັດວຽກບໍ່ມີຮູບເລຂາຄະນິດ.

 2. GeoPrism Registry ຜະລິດວຽກງານໃນໂມດູນ Curation ອັດຕະໂນມັດໃນແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ມີເຫດການປະຫວັດໃໝ່ (ເບິ່ງຂໍ້ 6.5.3) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງບາງຢ່າງທີ່ຈະນໍາໃຊ້ໂດຍ Registry Administrator ຫຼື Registry Maintainer ກ່ຽວກັບ Geo-Objects ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ຕົວຢ່າງ, ການແບ່ງເຂດເມືອງຕ້ອງກຳນົດໃຫ້ສຸກສາລາທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງເຂດນັ້ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການມອບໝາຍໃໝ່ທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນ).

ນອກຈາກຂ້າງເທິງແລ້ວ, System Administrator, Registry Administrator, Registry Maintainer ແລະ Registry Contributor ຍັງສາມາດໃຊ້ໜ້າທີ່ຈັດຮຽງໃນການເປີດລາຍການເພື່ອກໍານົດ Geo-Objects ໃຫ້ມີຄ່າຫວ່າງເປົ່າສໍາລັບຄຸນລັກສະນະທີ່ໃຫ້.

ເພື່ອກໍານົດ Geo-Objects ທີ່ບໍ່ມີຮູບເລຂາຄະນິດໃນລາຍການ (ການກວດສອບແມ່ນດໍາເນີນຢູ່ໃນລາຍການ ແລະ ບໍ່ແມ່ນໃນຖານຂໍ້ມູນຂອງກຣາຟ, ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າຈະດຳເນີນການສະເພາະຄວາມຖືກຕ້ອງຊົ່ວຄາວຂອງລາຍການ, ວັນທີ ຫຼື ໄລຍະເວລາ):

 1. ໄປທີ່ໂມດູນ Lists and Spatial Data ໂດຍກົດສັນຍາລັກໂມດູນໃນໜ້າຫຼັກ ຫຼື ໂດຍການກົດທີ່ເມນູແຮັມເບີເກີຢູ່ມຸມຂວາເທິງ ແລະ ເລືອກລາຍການ ແລະ ຂໍ້ມູນພື້ນທີ່.

 2. ໃນແຖບດ້ານຊ້າຍ, ຊອກຫາ ແລະ ກົດໃສ່ Geo-Object Type ທີ່ທ່ານຕ້ອງການກໍານົດ Geo-Objects ໂດຍບໍ່ມີຮູບເລຂາຄະນິດສໍາລັບລາຍການທີ່ກໍານົດ (ຕົວຢ່າງສູນສາທາລະນະສຸກ). ເປີດຊຸດທີ່ມີລາຍການທີ່ນໍາສະເໜີຄວາມຖືກຕ້ອງຊົ່ວຄາວທີ່ທ່ານຕ້ອງການດໍາເນີນການຈັດການ (ລາຍການທີ່ອີງໃສ່ຄວາມຖີ່ໃນກໍລະນີນີ້).

 3. ເປີດລຸ້ນທີ່ເຮັດວຽກຂອງລາຍການ Instance ທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະດໍາເນີນການຈັດການ (2022-01-01 ໃນຕົວຢ່າງນີ້).

 4. ໃນລາຍການທີ່ເປີດ, ໃຫ້ກົດປຸ່ມ Run curation.

 5. ບົດ​ລາຍ​ງານ​ການ​ຈັດ​ການ​ຈະ​ປາ​ກົດ​ຂຶ້ນ​:

  1. ຖ້າມີ Geo-Object ຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງລາຍການທີ່ເລຂາຄະນິດຂາດຫາຍໄປໃນລາຍການ, ບົດລາຍງານຈະລະບຸວ່າ Geo-Object ນີ້ແມ່ນກໍລະນີ.

  2. ຖ້າທຸກ Geo-Objects ມີຮູບເລຂາຄະນິດ, ບົດລາຍງານຈະຫວ່າງເປົ່າ.

 6. ການດໍາເນີນການຈັດການສຸດທ້າຍຈະຍັງຄົງສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຈົນກ່ວາຈະຮອດຄັ້ງຕໍ່ໄປໂດຍການກົດໃສ່ການເຊື່ອມຕໍ່ທາງດ້ານຂວາຂອງປຸ່ມ Run Curation.

 7. ກັບຄືນໄປຫາລາຍການ ແລະ ແກ້ໄຂຮູບເລຂາຄະນິດທີ່ຂາດຫາຍໄປ, ຖ້າເປັນໄປໄດ້.

ໃນການເບິ່ງວຽກງານທີ່ສ້າງຂຶ້ນກ່ຽວກັບການເກັບກໍາເຫດການປະຫວັດສາດ:

 1. ໄປ​ທີ່​ໂມ​ດູນ Curation ໂດຍ​ການ​ກົດ​ສັນຍາລັກ​ໂມ​ດູນ​ໃນ​ໜ້າ​ທໍາ​ອິດ ​ຫຼື ​ໂດຍ​ການ​ກົດ​ໃສ່​ເມ​ນູ​(ຮູບ 3 ຂີດແຈມູມຂວາ) ​ແລະ ​ເລືອກ Curation​.

 2. ໃນໂມດູນ Curation, ມີສອງສ່ວນ: Open Tasks ແລະ Completed Tasks. ໃນສ່ວນ Open Tasks, ທ່ານຈະເຫັນໜ້າວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Geo-Objects ທີ່ທ່ານມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດການ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລຳດັບຊັ້ນທີ່ອາດຈະຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງເນື່ອງຈາກເຫດການປະຫວັດທີ່ບັນທຶກໄດ້ສຳລັບພາກສ່ວນຫຼັກຂອງມັນ. ໃນຕົວຢ່າງຂ້າງລຸ່ມ, ໃນ​ຖາ​ນະ​ເປັນ Ministry of Health Registry Administrator ​ຫຼື​ Registry Maintainer, ທ່ານຈະໄດ້ຖືກແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ Santa Rosa Shire ໄດ້ຖືກລວມເຂົ້າໄປໃນ Bacong Shire ໃນ 9/15/12 ແລະ ແນະນໍາໃຫ້ເບິ່ງວ່າໂຮງໝໍແຫ່ງຊາດໃດທີ່ຢູ່ໃນ Santa Rosa Shire ອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການມອບໝາຍໃຫ້ Bacong ເລີ່ມຕົ້ນຈາກ 9/15/12.

 3. ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເຫດການທີ່ໄດ້ກ່າວມາໃນວຽກງານ, ທ່ານສາມາດໄປທີ່ໂມດູນ Historical Events ເພື່ອຄົ້ນຫາເຫດການປະຫວັດສາດທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ Geo-Object (ເບິ່ງຂໍ້ 6.5.3) ເພື່ອຮູ້ວິທີການຄົ້ນຫາປະຫວັດ.

 4. ຈໍານວນການປ່ຽນແປງທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງໃຊ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບຈໍານວນຂອງວັດຖຸທາງພູມສາດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຫດການປະຫວັດທີ່ຖືກບັນທຶກ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງໃນວຽກງານຂ້າງເທິງ, ໂຮງໝໍແຫ່ງຊາດທັງໝົດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ Santa Rosa Shire ກ່ອນ 04/20/07 ຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກມອບໝາຍຄືນໃໝ່ໃຫ້ Bacong Shire ຫຼັງຈາກມື້ນັ້ນ. ອີງຕາມຈໍານວນການປ່ຽນແປງທີ່ທ່ານຕ້ອງໃຊ້, ທ່ານອາດຈະ:

  1. ນຳເຂົ້າຕາຕະລາງທີ່ບັນຈຸ geo-objects ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບພ້ອມກັບຂໍ້ມູນຫຼັກໃໝ່ (ເບິ່ງຂໍ້ 6.5.1.1 ຂ້າງເທິງເພື່ອຮູ້ວິທີນໍາເຂົ້າຕາຕະລາງ).

  2. b. ແກ້ໄຂແຕ່ລະ Geo-Object ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແຍກຕ່າງຫາກໂດຍໃຊ້ໂມດູນ Lists and Spatial Data (ເບິ່ງຂໍ້ 6.5.1.4 ຂ້າງເທິງເພື່ອຮູ້ວິທີການແກ້ໄຂ Geo-Object ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ).

 5. ເມື່ອມີການປ່ຽນແປງແລ້ວ, ໃຫ້ກັບຄືນໄປຫາໂມດູນ Curation. ຊອກຫາໜ້າວຽກທີ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ແລະ ໃສ່ເຄື່ອງໝາຍວ່າສຳເລັດແລ້ວໂດຍການກົດທີ່ປຸ່ມ Complete radio. ຕອນນີ້ໜ້າວຽກຈະຖືກຍ້າຍໄປທີ່ພາກສ່ວນ Completed Tasks.

 6. ຖ້າທ່ານໝາຍໜ້າວຽກຜິດວ່າສຳເລັດແລ້ວ, ທ່ານອາດຈະໄປທີ່ຫົວຂໍ້ວຽກທີ່ສຳເລັດແລ້ວ, ຊອກຫາວຽກສະເພາະ, ແລະ ໝາຍມັນວ່າເປີດຄືນໃໝ່.

Last updated