4.2. ການລົງທະບຽນ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບພາຍນອກ

ການລົງທະບຽນລະບົບພາຍນອກ ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການກໍານົດຄ່າຄົງທີ່ເພື່ອທີ່ຈະເຊື່ອມໂຍງກັບລະບົບພາຍນອກ. ການລົງທະບຽນລະບົບພາຍນອກແມ່ນບ່ອນທີ່ການເຊື່ອມຕໍ່ສາມາດຖືກກະຕຸ້ນ (DHIS2 ແລະ FHIR ເທົ່ານັ້ນ), ດັດແກ້, ແລະ ໂດຍທົ່ວໄປອ້າງອີງເພື່ອເຂົ້າໃຈເຖິງວິທີການກໍານົດການເຊື່ອມໂຍງ. ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍຂອງມັນແມ່ນເພື່ອແບ່ງປັນເນື້ອໃນຂອງ GeoPrism Registry ກັບລະບົບພາຍນອກ. ໂດຍການເກັບຮັກສາທັງຕົວລະບຸມາດຕະຖານຂອງ GeoPrism Registry ແລະ ຕົວລະບຸຂອງລະບົບພາຍນອກ, GeoPrism Registry ສາມາດຮັກສາການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງວັດຖຸຕ່າງໆຈາກສອງລະບົບ. ຕົວລະບຸພາຍນອກຖືກກໍານົດໄວ້ໃນລະບົບໂດຍຜ່ານຂະບວນການນໍາເຂົ້າຂໍ້ມູນ.

ການລົງທະບຽນລະບົບພາຍນອກສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍຜູ້ບໍລິຫານການລົງທະບຽນ (Registry Administrator) ຫຼື ຜູ້ບໍລິຫານລະບົບ (System Administrator). ຖ້າຜູ້ບໍລິຫານການລົງທະບຽນ (Registry Administrator) ສ້າງລະບົບພາຍນອກມັນຈະສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບອົງກອນທີ່ຜູ້ບໍລິຫານການລົງທະບຽນ (Registry Administrator) ເປັນສະມາຊິກເທົ່ານັ້ນ. ຜູ້ບໍລິຫານລະບົບ (System Administrator) ຕ້ອງມອບໝາຍລະບົບພາຍນອກໃຫ້ອົງກອນໃດໜຶ່ງ.

ການຕັ້ງຄ່າການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບພາຍນອກເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນໄປຍັງລະບົບພາຍນອກນັ້ນໄດ້. ການຕັ້ງຄ່າການເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລະບົບພາຍນອກມີການລົງທະບຽນ ແລະ ມີຕົວກໍານົດພາຍນອກທີ່ຖືກກໍານົດໂດຍຜ່ານຂະບວນການນໍາເຂົ້າຂໍ້ມູນ.

ປະຈຸບັນ GeoPrism Registry ຮອງຮັບການເຊື່ອມໂຍງກັບລະບົບຕໍ່ໄປນີ້:

ຫົວຂໍ້ຕໍ່ໄປນີ້ສາມາດໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ກັບແຕ່ລະລະບົບ.

Last updated