4.2.3. FHIR

4.2.3.1. ການລົງທະບຽນ

ຂັ້ນຕອນການລົງທະບຽນຕົວຢ່າງ FHIR ໃນ GeoPrism Registry ມີດັ່ງນີ້:

 1. ໄປທີ່ໜ້າການຕັ້ງຄ່າ (Settings) ໂດຍໃຊ້ເມນູ (ຮູບ 3 ຂີດແຈມູມຂວາ).

 2. ເລື່ອນລົງໄປຫາຫົວຂໍ້ລະບົບພາຍນອກ (External Systems) ແລະ ກົດປຸ່ມ + ເພື່ອເປີດໜ້າຕ່າງການລົງທະບຽນ (Registration).

 3. ເລືອກ 'FHIR' ຈາກເມນູ Type dropdown ແລະ ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນຊ່ອງຂໍ້ມູນອື່ນໆ (ລາຍລະອຽດໃນຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້).

  ຊື່ຊ່ອງຂໍ້ມູນຄຳອະທິບາຍຄວາມຕ້ອງການ?

  ປະເພດ

  ປະເພດຂອງລະບົບພາຍນອກ.

  ຕ້ອງການ

  ອົງກອນ

  ອົງກອນທີ່ຜູ້ໃຊ້ເປັນສະມາຊິກຢູ່. ຂໍ້ມູນ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ຂອງລະບົບພາຍນອກຈະສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບພາຍໃນອົງກອນນີ້ເທົ່ານັ້ນ.

  ຕ້ອງການ

  ID

  ຕົວລະບຸສໍາລັບລະບົບພາຍນອກນີ້.

  ຕ້ອງການ

  ປ້າຍກຳກັບ

  ປ້າຍກຳກັບຂອງລະບົບພາຍນອກ.

  ຕ້ອງການ

  ຄຳອະທິບາຍ

  ຄຳອະທິບາຍຂອງລະບົບພາຍນອກ.

  ບໍ່ຕ້ອງການ

  URL

  URL ສໍາລັບລະບົບ FHIR.

  ຕ້ອງການ

  ລະບົບ

  ລະບົບ FHIR ທີ່ຈະໃຊ້ໃນເວລາສົ່ງອອກ ຫຼື ນໍາເຂົ້າ.

  ຕ້ອງການ

4.2.3.2. ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້

ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບ FHIR ຈຳເປັນຕ້ອງມີການນໍາໃຊ້ການເຊື່ອມໂຍງຄວາມປອດໄພຂອງ FHIR OAuth. ບໍ່ແມ່ນທຸກລຸ້ນຂອງ HAPI FHIR ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການເຊື່ອມໂຍງກັບ GeoPrism Registry ຜ່ານ OAuth ໄດ້. ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂັ້ນຕອນໃນເອກະສານນີ້ວ່າພົບເຫັນການເຮັດວຽກກັບລາຍການຂອງລຸ້ນ HAPI FHIR.

ລຸ້ນຂອງ HAPI FHIRຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການເຊື່ອມໂຍງຜ່ານ OAuth?

5.3.0

ເປັນໄປໄດ້

4.2.3.3. ການເຊື່ອມຕໍ່

ລະບົບພາຍນອກ FHIR ທີ່ລົງທະບຽນແລ້ວຕ້ອງມີຢູ່ໃນ GeoPrism Registry.

ການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບຕ້ອງໄດ້ຮັບການສ້າງແຍກຕ່າງຫາກໃນການດຶງ ແລະ ສົ່ງຂອງຂໍ້ມູນ. GeoPrism Registry ບໍ່ຮອງຮັບການນໍາໃຊ້ການເຊື່ອມຕໍ່ພາຍນອກທີ່ເຮັດທັງການຮັບ ແລະ ການສົ່ງໄປພ້ອມໆກັນ.

ການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບພາຍນອກອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງ ແລະ ດຶງຂໍ້ມູນລະຫວ່າງຕົວຢ່າງ GeoPrism Registry ແລະ FHIR.

A. ການສົ່ງຂໍ້ມູນໄປຫາຕົວຢ່າງ FHIR ຈາກ ຕົວຢ່າງ GeoPrism Registry

 1. ໄປທີ່ໜ້າການຕັ້ງຄ່າ (Settings).

 2. ຊອກຫາຫົວຂໍ້ ການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບພາຍນອກ (External System Synchronizations) ແລະ ກົດປຸ່ມ '+' ເພື່ອລົງທະບຽນການເຊື່ອມຕໍ່.

 3. ກົດທີ່ປຸ່ມ 'ສ້າງ (Create)' ຢູ່ໃນໜ້າການກຳນົດຄ່າການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນ (Synchronization Configurations).

 4. ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຊ່ອງໜ້າຕ່າງທີ່ປະກົດຂຶ້ນຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າເລືອກສົ່ງອອກ (Export) ໃນປະເພດການເຊື່ອມຕໍ່ (Synchronization Type).

  ຫົວຂໍ້ຄຳອະທິບາຍ

  ປ້າຍກຳກັບ

  ປ້າຍກຳກັບຂອງການກຳນົດຄ່າການເຊື່ອມຕໍ່.

  ອົງກອນ

  ອົງກອນພ້ອມນຳໃຊ້ການກຳນົດຄ່າການເຊື່ອມຕໍ່.

  ລຳດັບຊັ້ນ

  ລຳດັບຊັ້ນການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນນີ້ຈະໃຊ້ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນໄປຍັງລະບົບພາຍນອກ.

  ລະບົບພາຍນອກ

  ລະບົບພາຍນອກທີ່ລົງທະບຽນໄວ້ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ນີ້ຈະໃຊ້ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນໄປຍັງລະບົບພາຍນອກ.

  ໜ່ວຍງານອົງກອນ

  ການສະແດງລະຫວ່າງ Geo-Object Type ໃນການຈັດລໍາດັບ GeoPrism Registry ທີ່ເລືອກໄວ້ ແລະ ປະເພດທີ່ຢູ່ໃນຕົວຢ່າງ DHIS2.

 5. ກົດສົ່ງ (Submit).

B. ການດຶງຂໍ້ມູນຈາກຕົວຢ່າງ FHIR ໄປຫາຕົວຢ່າງ GeoPrism Registry

ການດຶງຂໍ້ມູນຈາກຕົວຢ່າງ FHIR ໄປຫາ GeoPrism Registry ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງແບບກໍານົດເອງເພື່ອເຊື່ອມໂຍງກັບຕົວຢ່າງ GeoPrism Registry ເຊິ່ງຈະກໍານົດວິທີການດຶງຂໍ້ມູນເຂົ້າໄປໃນ GeoPrism Registry. ຖ້າຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໃຫ້ຕິດຕໍ່ຜູ້ບໍລິຫານລະບົບ (System Administrator) ຂອງທ່ານ. ຜູ້ບໍລິຫານລະບົບ (System Administrator) ສາມາດເບິ່ງເອກະສານກ່ຽວກັບວິທີການຕັ້ງຄ່າການປະຕິບັດແບບກຳນົດເອງ FHIR ໄດ້ທີ່ຂໍ້ 3.7.

 1. ໄປທີ່ໜ້າການຕັ້ງຄ່າ (Setting).

 2. ຊອກຫາຫົວຂໍ້ການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບພາຍນອກ (External System Synchronizations) ແລະ ກົດປຸ່ມ + ເພື່ອລົງທະບຽນການເຊື່ອມຕໍ່.

 3. ກົດປຸ່ມສ້າງ (Create) ທີ່ໜ້າການກຳນົດຄ່າການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນ (Synchronization Configurations).

 4. ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຊ່ອງທີ່ປາກົດເທິງໜ້າຕ່າງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເລືອກ 'Import' ສໍາລັບປະເພດການເຊື່ອມຕໍ່ (Synchronization Type).

  ຊ່ອງຂໍ້ມູນຄຳອະທິບາຍຄວາມຕ້ອງການ

  ປ້າຍກຳກັບ

  ປ້າຍກຳກັບຂອງການກຳນົດຄ່າການເຊື່ອມຕໍ່.

  ຕ້ອງການ

  ອົງກອນ

  ອົງກອນພ້ອມນຳໃຊ້ການກຳນົດຄ່າການເຊື່ອມຕໍ່.

  ຕ້ອງການ

  ລະບົບພາຍນອກ

  ລະບົບພາຍນອກທີ່ລົງທະບຽນໄວ້ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ນີ້ຈະໃຊ້ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນໄປຍັງລະບົບພາຍນອກ.

  ຕ້ອງການ

  ການເຊື່ອມຕໍ່

  ສົ່ງອອກຂໍ້ມູນໄປຍັງຕົວຢ່າງ FHIR ຫຼື ນໍາເຂົ້າຂໍ້ມູນໄປຍັງຕົວຢ່າງ GeoPrism Registry.

  ຕ້ອງການ

  ປະເພດ

  ຕົວຢ່າງ GeoPrism Registry.

  ຕ້ອງການ

  ການດຳເນີນການ

  ການດຳເນີນການທີ່ກໍານົດໄວ້ຂອງການກຳນົດຄ່າການເຊື່ອມຕໍ່ HAPI FHIR.

  ຕ້ອງການ

 5. ກົດສົ່ງ (Submit).

C. ການດໍາເນີນການເຊື່ອມຕໍ່

 1. ໄປທີ່ໜ້າການຕັ້ງຄ່າ (Settings).

 2. ຊອກຫາຫົວຂໍ້ການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບພາຍນອກ (External System Synchronizations) ແລະ ເລື່ອນໄປຫາການຕັ້ງຄ່າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.

 3. ໃຫ້ກົດປຸ່ມເບິ່ງ (View) ການກຳນົດຄ່າ FHIR.

 4. ກົດປຸ່ມເບິ່ງຢູ່ໃນແຖວການກຳນົດຄ່າ FHIR.

 5. ໃນໜ້າການເຊື່ອມຕໍ່ໃຫ້ກົດໃສ່ປຸ່ມ "Run now" ເພື່ອຈັດແຖວວຽກການເຊື່ອມຕໍ່ໃໝ່. ຜົນໄດ້ຮັບຈະປາກົດຢູ່ໃນສ່ວນ "Jobs" ທາງລຸ່ມຂອງໜ້າ. ຜູ້ໃຊ້ຍັງສາມາດກົດໃສ່ "Generate Bundle" ເພື່ອສ້າງຊຸດ JSON ຂອງຂໍ້ມູນທີ່ຈະຖືກສົ່ງອອກ.

Last updated