3.2.4. ການຕິດຕັ້ງ, ການກຳນົດຄ່າ ແລະ ການປັບປຸງ

ເອກະສານລ່າສຸດກ່ຽວກັບວິທີການຕິດຕັ້ງ ແລະ ກໍານົດຄ່າການປັບປຸງ GeoPrism Registry ໃຫ້ກັບລຸ້ນໃໝ່ສາມາດພົບໄດ້ຢູ່ໃນ Docker Hub.

Last updated