6.4.1.4. ການແກ້ໄຂ metadata ຂອງກຸ່ມ

ໃນການແກ້ໄຂ metadata ຂອງກຸ່ມ:

  1. ໄປທີ່ໂມດູນ Geo-Objects ແລະ Hierarchies ໂດຍການກົດສັນຍາລັກໂມດູນ Geo-Objects ແລະ Hierarchies ໃນໜ້າເມນູຫຼັກ ຫຼື ໂດຍການກົດທີ່ເມນູ (ຮູບ 3 ຂີດແຈມູມຂວາ) ແລະ ເລືອກ Geo-Objects ແລະ Hierarchies.

  2. ຖ້າຕ້ອງການ, ຂະຫຍາຍຖັນ Geo-Object Type ໃນແຖບດ້ານຂ້າງໂດຍການກົດລູກສອນຢູ່ທ້າຍ.

  3. ເລື່ອນຖັນ Geo-Object Type ລົງໄປຫາອົງກອນທີ່ທ່ານເປັນສະມາຊິກ. ຊອກຫາ Geo-Object Type ທີ່ທ່ານຕ້ອງການແກ້ໄຂ ແລະ ກົດປຸ່ມ Edit ຂ້າງຊື່ຂອງມັນ.

  4. ໜ້າຕ່າງຈັດການ Geo-Object Type ຈະເປີດຂຶ້ນ. ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນກຸ່ມຕາມຄວາມຈໍາເປັນ.

  5. ກົດປຸ່ມສົ່ງ (Submit).

Last updated