3.4.2. ການສົ່ງອອກຕາຕະລາງພາສາທ້ອງຖິ່ນເລີ່ມຕົ້ນ

ຂໍ້ຄວາມໜັງສືທັງໝົດຂອງ GeoPrism Registry ທີ່ສາມາດແປເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນໄດ້ແມ່ນຈະພົບເຫັນຢູ່ໃນຕາຕະລາງພາສາທ້ອງຖິ່ນ. ຕາຕະລາງພາສາທ້ອງຖິ່ນສາມາດສົ່ງອອກໄດ້ໂດຍຜູ້ບໍລິຫານລະບົບ (System Administrator) ເທົ່ານັ້ນ.

  1. ໄປທີ່ໜ້າການຕັ້ງຄ່າ (Settings) ແລະ ເລື່ອນໄປຫາຫົວຂໍ້ 'ການຕັ້ງພາສາທ້ອງຖິ່ນ (Localization)'.

  2. ກົດປຸ່ມສົ່ງອອກພາສາທ້ອງຖິ່ນ (Export Localization) ເພື່ອສົ່ງອອກຕາຕະລາງພາສາທ້ອງຖິ່ນ.

Last updated