6.4.1. ກຸ່ມ

Registry Administrators ສາມາດສ້າງ, ແກ້ໄຂ, ແລະ/ຫຼື ລຶບກຸ່ມ Geo-Object Type ໃຫ້ອົງກອນທີ່ເຂົາເຈົ້າເປັນສະມາຊິກ.

Last updated