3.7. ການຕິດຕັ້ງ FHIR ແບບກຳນົດເອງ

ເອກະສານນີ້ກວມເອົາການຕັ້ງຄ່າລະບົບຂັ້ນສູງ.

ການຜັນປ່ຽນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ໃນເວລາທີ່ນໍາເຂົ້າ ຫຼື ສົ່ງອອກຂໍ້ມູນໂດຍຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນພາຍນອກຈາກ ຫຼື ກັບ FHIR.

ຂໍ້ມູນທີ່ເຂົ້າມາ ແລະ ອອກໄປຈາກ Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) ຈະຖືກປ່ຽນແປງໂດຍຜ່ານການນໍາໃຊ້ສະຖາປັດຕະຍະກໍາລະບົບ Java Service IOC. ນັກພັດທະນາສາມາດເພີ່ມການປ່ຽນແປງໃໝ່ໂດຍການສ້າງເອກະສານ JAR ທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນການເຊື່ອມຕໍ່ FHIR. ຫົວຂໍ້ຕໍ່ໄປນີ້ຈະອະທິບາຍຂັ້ນຕອນແຕ່ລະຂັ້ນເພື່ອຕິດຕັ້ງ FHIR ໃໝ່ໃນລະບົບ.

Last updated