6.5.3. ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນມາກ່ອນ (Historical events)

ໂມດູນ Historical Events ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດບັນທຶກການປ່ຽນແປງຂອງ Geo-Objects ເຊັ່ນ: ເມື່ອມີການແຍກ, ການລວມເຂົ້າກັນ, ການມອບໝາຍຄືນໃໝ່, ການຍົກລະດັບ (ການເລື່ອນລຳດັບຊັ້ນຂຶ້ນ), ຫຼື ຫຼຸດລຳດັບ (ຍ້າຍລົງຕາມລໍາດັບຊັ້ນ). ມັນຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງ Geo-Object ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ.

Last updated