3.8.4. ຄຳນິຍາມຂອງປະເພດກຣາຟ acyclic ທີ່ມີໂຕຊີ້ບອກ (directed acyclic graph)

ຄວາມສຳພັນກັນຂອງປະເພດກຣາຟ acyclic ທີ່ມີໂຕຊີ້ບອກທັງໝົດລະຫວ່າງ Geo-Objects (ຂໍ້ມູນໃນຕອນນັ້ນ) ຈະຕ້ອງດຳເນີນການຜ່ານ GeoPrism Registry API.

3.8.4.1. ຄຳນິຍາມຂອງ XSD

<xs:complexType name="dag">
  <xs:attribute name="code" type="xs:string" use="required" />
  <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="required" />
  <xs:attribute name="description" type="xs:string" use="optional" />
 </xs:complexType>

ຕົວຢ່າງ:

<dag
  code="FLOWS_INTO"
  label="Flows Into (MOH)"
  description=" This DAG links bodies of water which flow into other bodies of water"/> 

Last updated