6.4.1.5. ການລຶບກຸ່ມ

ໃນການລຶບກຸ່ມ:

  1. ໄປທີ່ໂມດູນ Geo-Objects ແລະ Hierarchies ໂດຍການກົດສັນຍາລັກໂມດູນ Geo-Objects ແລະ Hierarchies ໃນໜ້າເມນູຫຼັກ ຫຼື ໂດຍການກົດທີ່ເມນູ(ຮູບ 3 ຂີດແຈມູມຂວາ) ແລະ ເລືອກ Geo-Objects ແລະ Hierarchies.

  2. ຖ້າຕ້ອງການ, ຂະຫຍາຍຖັນ Geo-Object Type ໃນແຖບດ້ານຂ້າງໂດຍການກົດທີ່ລູກສອນຢູ່ທ້າຍ.

  3. ເລື່ອນຖັນ Geo-Object Type ລົງໄປຫາອົງກອນທີ່ທ່ານເປັນສະມາຊິກ. ຊອກຫາ Geo-Object Type ທີ່ທ່ານຕ້ອງການແກ້ໄຂ ແລະ ກົດປຸ່ມ Edit ຂ້າງຊື່ຂອງມັນ.

  4. ໜ້າຕ່າງຂໍ້ຄວາມຈະປາກົດຂຶ້ນເພື່ອຢືນຢັນຖ້າທ່ານຕ້ອງການລຶບກຸ່ມ. ໃຫ້ກົດໃສ່ປຸ່ມລຶບ (Delete).

Last updated