3.7.3. ສ້າງການຕິດຕັ້ງແບບກໍານົດເອງສໍາລັບການນໍາເຂົ້າຂໍ້ມູນຈາກ FHIR ໄປຫາ GeoPrism Registry

ການຕິດຕັ້ງແບບກຳນົດເອງທັງໝົດສຳລັບການນຳເຂົ້າຂໍ້ມູນຈາກຕົວຢ່າງ FHIR ຈະຕ້ອງປະຕິບັດການເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານ net.geoprism.registry.etl.fhir.FhirResourceProcessor.

package com.terraframe.demo;

import java.util.Date;
import java.util.Optional;

import org.commongeoregistry.adapter.dataaccess.LocalizedValue;
import org.hl7.fhir.r4.model.CodeableConcept;
import org.hl7.fhir.r4.model.Coding;
import org.hl7.fhir.r4.model.Identifier;
import org.hl7.fhir.r4.model.Location;
import org.hl7.fhir.r4.model.Organization;

import com.runwaysdk.dataaccess.ProgrammingErrorException;
import com.runwaysdk.dataaccess.graph.attributes.ValueOverTime;

import net.geoprism.registry.etl.fhir.AbstractFhirResourceProcessor;
import net.geoprism.registry.etl.fhir.FhirResourceProcessor;
import net.geoprism.registry.model.ServerGeoObjectIF;

public class DemoFhirResourceProcessor extends AbstractFhirResourceProcessor implements FhirResourceProcessor
{
 @Override
 public String getLabel()
 {
  return "Demo Resource processor";
 }

 @Override
 protected void populate(ServerGeoObjectIF geoObject, Location location, Date lastUpdated)
 {
  if (lastUpdated == null)
  {
   lastUpdated = new Date();
  }

  LocalizedValue value = LocalizedValue.createEmptyLocalizedValue();
  value.setValue(LocalizedValue.DEFAULT_LOCALE, location.getName());

  geoObject.setDisplayLabel(value, lastUpdated, ValueOverTime.INFINITY_END_DATE);
  geoObject.setExists(true, lastUpdated, ValueOverTime.INFINITY_END_DATE);
 }

 @Override
 protected String getType(Organization organization)
 {
  Coding coding = organization.getTypeFirstRep().getCodingFirstRep();

  if (coding != null)
  {
   String code = coding.getCode();

   if (code != null)
   {
    return code;
   }
  }

  throw new ProgrammingErrorException("Unable to derive the GPR GeoObject-Type for the organization [" + organization.getId() + "]");
 }

 @Override
 protected String getType(Location location)
 {
  String system = getSystem().getSystem();
  Optional<CodeableConcept> type = location.getType().stream().filter(t -> t.getCodingFirstRep().getSystem().equals(system)).findFirst();

  if (type.isPresent())
  {
   String code = type.get().getCodingFirstRep().getCode();

   if (code != null)
   {
    return code;
   }
  }

  throw new ProgrammingErrorException("Unable to derive the GPR GeoObject-Type for the location [" + location.getId() + "]");
 }

 @Override
 protected Identifier getIdentifier(Organization organization)
 {
  return organization.getIdentifier().stream().filter(i -> i.getSystem().equals(this.getSystem().getSystem())).findFirst().orElse(null);
 }

 @Override
 protected Identifier getIdentifier(Location location)
 {
  return location.getIdentifier().stream().filter(i -> i.getSystem().equals(this.getSystem().getSystem())).findFirst().orElse(null);
 }

}

Last updated