6.2.1. ຂໍ້ມູນຮັບຮອງ local GeoPrism Registry

ການເຂົ້າສູ່ລະບົບໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນ local GeoPrism Registry ແມ່ນເຮັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  1. ໃນໜ້າເຂົ້າສູ່ລະບົບ GeoPrism Registry, ພິມຊື່ຜູ້ໃຊ້ ແລະ ລະຫັດຜ່ານທີ່ກໍາໜົດໃຫ້ທ່ານໃນຊ່ອງທີ່ເໝາະສົມ.

  2. ໃຫ້ກົດປຸ່ມເຂົ້າສູ່ລະບົບ (Login).

Last updated