5.2.3. ຕົ້ນສະບັບ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຕົ້ນສະບັບ

ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງການຂື້ນທະບຽນພູມິສາດທົ່ວໄປແມ່ນເພື່ອແບ່ງປັນຂໍ້ມູນທີ່ມາຈາກໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານທີ່ມີອໍານາດໃນການການຄຸ້ມຄອງຢ່າງເປັນທາງການ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ຖືກກ່າວເຖິງວ່າເປັນຂໍ້ມູນ ແລະ ຂ່າວສານຕົ້ນສະບັບ.

ໃນຂະນະທີ່ສິ່ງນີ້ແມ່ນປະເພດຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຂ່າວສານທີ່ຄວນຈະເກັບເປັນບູລິມະສິດຂອງ GeoPrism Registry ເພື່ອໃຊ້ເປັນແຫຼ່ງຂອງຄວາມຈິງ, ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານຕົ້ນສະບັບແມ່ນບໍ່ພ້ອມ, ບໍ່ມີຄຸນນະພາບ (ບໍ່ຄົບຖ້ວນ, ລ້າສະໄໝ ...), ແລະ/ຫຼື ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້.

ໃນກໍລະນີເຫຼົ່ານີ້, ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຕໍ່ເນື່ອງໃນການດໍາເນີນງານ, GeoPrism Registry ສາມາດເກັບຮັກສາ, ຈັດການ, ແລະ ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານ 'ທີ່ບໍ່ແມ່ນຕົ້ນສະບັບ' ໃນແບບຄວບຄູ່ກັນໄປ ຫຼື ປະກອບກັບຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານຕົ້ນສະບັບ (ສັງເກດວ່າທັງສອງປະເພດຄວນຈະແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຊັດເຈນ), ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການປະສົມປະສານຂອງສອງລາຍການເມື່ອຕົ້ນສະບັບສາມາດໃຊ້ໄດ້, ມີຄຸນນະພາບ, ແລະ/ຫຼື ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້.

Last updated