6.5.1.4. ການຄົ້ນຫາລາຍການ ແລະ ຂໍ້ມູນພື້ນທີ່

Registry Administrators, Registry Maintainers, ແລະ Registry Contributors ສາມາດຄົ້ນຫາລາຍການ ແລະ ຂໍ້ມູນທາງພື້ນທີ່ຂອງ Geo-Object Type ພາຍໃຕ້ການມອບໝາຍຂອງອົງກອນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຜູ້ໃຊ້ອື່ນໆສາມາດສຳຫຼວດລາຍຊື່ ແລະ ຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ຂອງ Geo-Object Type ທີ່ຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະໂດຍອົງກອນທີ່ Geo-Object Type ເປັນສະມາຊິກໄດ້.

ລາຍການ ແລະ ຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ຂອງ Geo-Object Type ບໍ່ວ່າຈະມາຈາກລຸ້ນທີ່ເຮັດວຽກ ຫຼື ເຜີຍແຜ່ສາມາດຖືກຄົ້ນຫາຜ່ານໂມດູນ List ແລະ Spatial Data ແລະ Explorer.

A. ການສຳຫຼວດລາຍການ

 1. ໄປທີ່ໂມດູນ Lists and Spatial Data ໂດຍກົດສັນຍາລັກໂມດູນໃນໜ້າຫຼັກ ຫຼື ໂດຍການກົດທີ່ເມນູ(ຮູບ 3 ຂີດແຈມູມຂວາ) ແລະ ເລືອກລາຍການ ແລະ ຂໍ້ມູນພື້ນທີ່.

 2. ໃນແຖບດ້ານຊ້າຍ, ຊອກຫາ ແລະ ກົດໃສ່ Geo-Object Type ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊອກຫາພາຍໃຕ້ອົງກອນທີ່ເປັນສະມາຊິກຢູ່. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ກົດໃສ່ລາຍການຂອງມັນ ແລະ ຊຸດຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ (ເຂດ (MOH) Geo-Object Type ໃນຕົວຢ່າງຂ້າງລຸ່ມນີ້).

 3. ອີງຕາມປະເພດຂອງລາຍການຂອງຊຸດ, ທ່ານອາດຈະເຫັນວັນທີ/ໄລຍະເວລາທີ່ຖືກຕ້ອງໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ໃນ/ວັນທີ/ໄລຍະເວລາທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊອກຫາ, ທ່ານສາມາດກົດປຸ່ມ Metadata ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລາຍການ ແລະ ຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ຂອງ Geo-Object Type. ເພື່ອປິດໜ້າຕ່າງ Metadata, ໃຫ້ກົດປຸ່ມ Cancel ຫຼື Back ຢູ່ທາງລຸ່ມ.

 4. ຍັງຢູ່ໃນ/ວັນທີ/ໄລຍະເວລາທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊອກຫາ, ກົດ Lists ທີ່ຢູ່ກ້ອງ Working Versions ຫຼື Published Versions (ຂຶ້ນຕາມຄວາມເຂົ້າເຖິງໄດ້ຂອງຜູ້ໃຊ້, ວ່າສະບັບທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ມີ່ຢູ່ບໍ່ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ).

 5. ລາຍການສໍາລັບ Geo-Object Type ຈະເປີດ. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ສໍາ​ຫຼວດ​​ລາຍ​ການ​ໂດຍ​:

  1. ການຈັດຮຽງເນື້ອໃນຂອງຄຸນລັກສະນະໃດໜຶ່ງຕາມຕົວອັກສອນ ຫຼື ຕົວເລກຕາມລຳດັບໜ້ອຍຫາຫຼາຍ ຫຼື ຫຼາຍຫາໜ້ອຍໂດຍການກົດທີ່ລູກສອນຕາມຊື່ຖັນ (ສ່ວນຫົວຂອງຄຸນລັກສະນະທີ່ມີເນື້ອໃນຈັດຮຽງແມ່ນສີຂຽວ).

  2. ການກັ່ນຕອງເນື້ອຫາໂດຍການພິມຄ່າທີ່ຕ້ອງການໃນປ່ອງການກັ່ນຕອງ/ຄົ້ນຫາພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ຄຸນລັກສະນະທີ່ສອດຄ່ອງກັນ. ສິ່ງນີ້ຈະສົ່ງຄືນພຽງແຕ່ Geo-Objects ທີ່ມີເນື້ອຫາກົງກັບຄ່າທີ່ລະບຸ.

B. ການ​ຄົ້ນ​ຫາ​ຂໍ້​ມູນ​ພື້ນທີ່

 1. ໄປທີ່ໂມດູນ Lists and Spatial Data ໂດຍກົດສັນຍາລັກໂມດູນໃນໜ້າຫຼັກ ຫຼື ໂດຍການກົດທີ່ເມນູ(ຮູບ 3 ຂີດແຈມູມຂວາ) ແລະ ເລືອກລາຍການ ແລະ ຂໍ້ມູນພື້ນທີ່.

 2. ໃນແຖບດ້ານຊ້າຍ, ຊອກຫາ ແລະ ກົດໃສ່ Geo-Object Type ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊອກຫາພາຍໃຕ້ອົງກອນທີ່ເປັນສະມາຊິກຢູ່. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ກົດໃສ່ລາຍການຂອງມັນ ແລະ ຊຸດຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ (County (MOH) Geo-Object Type ໃນຕົວຢ່າງຂ້າງລຸ່ມນີ້).

 3. ອີງຕາມປະເພດຂອງລາຍການຂອງຊຸດ, ທ່ານອາດຈະເຫັນວັນທີ/ໄລຍະເວລາທີ່ຖືກຕ້ອງໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ໃນ/ວັນທີ/ໄລຍະເວລາທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ທ່ານຕ້ອງການສຳຫຼວດ, ທ່ານສາມາດກົດປຸ່ມ Metadata ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລາຍການ ແລະ ຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ຂອງ Geo-Object Type. ເພື່ອປິດໜ້າຕ່າງ Metadata, ໃຫ້ກົດປຸ່ມ Cancel ຫຼື Back ຢູ່ທາງລຸ່ມ.

 4. ໃນການເປີດ ແລະ ສຳຫຼວດຂໍ້ມູນພື້ນທີ່:

  1. ຜ່ານລາຍການ:

   1. ຍັງຢູ່ໃນວັນທີ/ໄລຍະເວລາທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ທ່ານຕ້ອງການສຳຫຼວດ, ກົດ List ທີ່ຢູ່ກ້ອງ Working Versions ຫຼື Published Versions (ອີງຕາມການເຂົ້າເຖິງຂອງຜູ້ໃຊ້, ການມີຢູ່ໃນສະບັບທີ່ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ).

   2. ເມື່ອລາຍການເປີດຂຶ້ນ, ໃຫ້ກົດໃສ່ປຸ່ມ View on map.

 5. ທ່ານຈະຖືກໂອນໄປຫາໂມດູນ Explorer ບ່ອນທີ່ຈະສະແດງຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ຂອງ Geo-Object Type. ທ່ານສາມາດຊູມເຂົ້າ ແລະ ອອກ ແລະ ເລື່ອນແຜນທີ່ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນພື້ນທີ່.

 6. ໃຫ້​ກົດໃສ່ໜຶ່ງໃນ Geo-Objects ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ໃຫ້ກົດໃສ່​ປຸ່ມ Edit ໃນ​ປ່ອງ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ຈະ​ປະ​ກົດ​ຂຶ້ນ​.

 7. ສິ່ງນີ້ຈະສະແດງຂໍ້ມູນສໍາລັບ Geo-Object ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນແຖບດ້ານຊ້າຍ. ເມື່ອໄປທີ່ແຖບປະຫວັດ, ທ່ານຈະເຫັນວ່າມີການປ່ຽນແປງກັບ Geo-Object ຕະຫຼອດເວລາ.

 8. ໃຫ້ກົດໃສ່ແຖບອົງປະກອບຂໍ້ມູນທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະ, ລໍາດັບຊັ້ນ, ແລະ ເລຂາຄະນິດຂອງ Geo-Object.

Last updated