3.3. ການຈັດການອົງກອນ

GeoPrism Registry ຮອງຮັບການຈັດການບັນຊີລາຍການ, ຂໍ້ມູນທາງພື້ນທີ່ ແລະ ລໍາດັບຊັ້ນໃນຫຼາຍໆອົງກອນ, ເພື່ອໃຫ້ສະເພາະແຕ່ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຮັກສາຂໍ້ມູນຂອງອົງກອນ ສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ໄດ້ພາຍໃນອົງກອນນັ້ນເທົ່ານັ້ນ.

Last updated