6.4.3.2. ການຈັດການເນື້ອໃນຂອງລໍາດັບຊັ້ນ

Registry Administrators ສາມາດເພີ່ມ ແລະ/ຫຼື ລົບ Geo-Object Type ຫຼື ກຸ່ມອອກຈາກລຳດັບຊັ້ນຂອງອົງກອນທີ່ເຂົາເຈົ້າເປັນສະມາຊິກ.

Geo-Object Type ຫຼື ກຸ່ມຈາກອົງກອນທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກຍັງສາມາດຖືກເພີ່ມເຂົ້າໄປໃນລໍາດັບຊັ້ນຈາກອົງກອນຂອງທ່ານ.

ໃນການເພີ່ມ Geo-Object Type (ກຸ່ມ) ເຂົ້າໄປໃນລໍາດັບຊັ້ນ:

 1. ໄປທີ່ໂມດູນ Geo-Objects ແລະ Hierarchies ໂດຍການກົດສັນຍາລັກໂມດູນ Geo-Objects ແລະ Hierarchies ໃນໜ້າເມນູຫຼັກ ຫຼື ໂດຍການກົດທີ່ເມນູ (ຮູບ 3 ຂີດແຈມູມຂວາ) ແລະ ເລືອກ Geo-Objects ແລະ Hierarchies.

 2. ຖ້າຕ້ອງການ, ຂະຫຍາຍຖັນ Hierarchies ໃນແຖບດ້ານຂ້າງໂດຍການກົດທີ່ລູກສອນຢູ່ທ້າຍ.

 3. ເລື່ອນຖັນ Hierarchies ລົງໄປຫາອົງກອນທີ່ທ່ານເປັນສະມາຊິກ. ກົດທີ່ຊື່ຂອງລໍາດັບຊັ້ນທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພີ່ມ Geo-Object Type (ກຸ່ມ) ເພື່ອເລືອກມັນ (ກ່ອງຂອງລໍາດັບຊັ້ນທີ່ເລືອກຈະປ່ຽນເປັນສີອື່ນ). ສິ່ງນີ້ຈະສະແດງຂອບເຂດເພື່ອທີ່ຈະເພີ່ມ Geo-Object Type (ກຸ່ມ) ໃຫ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງລໍາດັບຊັ້ນທີ່ຢູ່ທາງຂວາຂອງຖັນ Geo-Objects ແລະ Hierarchies (ສະແດງໂດຍສີ່ຫຼ່ຽມທີ່ມີເສັ້ນຈຸດ).

 4. ຊອກຫາໜຶ່ງໃນ Geo-Object Types (ກຸ່ມ) ທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພີ່ມໃສ່ລໍາດັບຊັ້ນໃນຖັນ Geo-Object Types. ຖ້າຕ້ອງການ, ຂະຫຍາຍຖັນ Geo-Object Types ໃນແຖບດ້ານຂ້າງໂດຍການກົດທີ່ລູກສອນຢູ່ທ້າຍ.

 5. ກົດຄ້າງໄວ້ຢູ່ຊື່ຂອງ Geo-Object Type (ກຸ່ມ) ແລະ ລາກມັນໃສ່ພື້ນທີ່ເພື່ອເພີ່ມມັນໃສ່ລໍາດັບຊັ້ນທີ່ເລືອກ.

 6. ພື້ນທີ່ທີ່ສະແດງໃນປັດຈຸບັນຈະສະແດງ Geo-Object Type (ກຸ່ມ) ທີ່ທ່ານໄດ້ເພີ່ມເຂົ້າໃນລໍາດັບຊັ້ນ.

 7. ເພື່ອເພີ່ມ Geo-Object Type ອື່ນໆ (ກຸ່ມ), ໃຫ້ກົດໃສ່ຊື່ຂອງ Geo-Object Type (ກຸ່ມ) ແລະ ລາກມັນໃຫ້ຢູ່ເທິງສຸດຂອງ Geo-Object Type ທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງລໍາດັບຊັ້ນ.

 8. ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານຈະມີຕົວເລືອກທີ່ຈະເລືອກເອົາວ່າຈະເພີ່ມ Geo-Object Type ໃໝ່ນີ້ (ກຸ່ມ) ເປັນພາກສ່ວນຫຼັກ (ຂ້າງເທິງ) ຫຼື ພາກສ່ວນຍ່ອຍ (ຂ້າງລຸ່ມນີ້) ຂອງ Geo-Object Type ທີ່ຢູ່ໃນລໍາດັບຊັ້ນ. ລາກ Geo-Object Type (ກຸ່ມ) ໄປຫາພື້ນທີ່ທີ່ເລືອກໃນລໍາດັບຊັ້ນ (ສ່ວນຫຼັກ ຫຼື ພາກສ່ວນຍ່ອຍ) ຈົນກ່ວາພື້ນທີ່ທີ່ເລືອກປ່ຽນເປັນສີຟ້າ ແລະ ວາງໃສ່ບ່ອນນັ້ນ.

 9. ເມື່ອເພີ່ມແລ້ວ, ທ່ານຈະເຫັນ Geo-Object Type (ກຸ່ມ) ໃໝ່ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Geo-Object Type (ກຸ່ມ) ອື່ນໆໃນລໍາດັບຊັ້ນ (ທັງຂ້າງເທິງ ຫຼື ຂ້າງລຸ່ມຂອງ Geo-Object Type (ກຸ່ມ), ຂຶ້ນກັບຄວາມສໍາພັນທີ່ທ່ານເລືອກ). ໃນຕົວຢ່າງຂ້າງລຸ່ມນີ້, Health Post Geo-Object Type ໄດ້ຖືກເພີ່ມເປັນພາກສ່ວນຍ່ອຍຂອງ Health Center Geo-Object Type ຢູ່ໃນ Health Facility Reporting Hierarchy.

 10. ເຮັດຊ້ຳຂັ້ນຕອນທີ 4 ຫາ 7 ເພື່ອເພີ່ມ Geo-Object Type (ກຸ່ມ) ໃນການເຮັດໃຫ້ສຳເລັດການຈັດລຳດັບຊັ້ນ.

ໝາຍເຫດທີ່ສຳຄັນ:

 1. ສອງກຸ່ມ Geo-Object Type ທີ່ແຕກຕ່າງກັນບໍ່ສາມາດຖືກລວມເຂົ້າກັນໃນແຖວລໍາດັບຊັ້ນ.

 2. ກຸ່ມ Geo-Object Type ສາມາດເປັນພຽງພາກສ່ວນຍ່ອຍ ແລະ ຈະບໍ່ເປັນພາກສ່ວນຫຼັກຂອງ Geo-Object Type ໃນລໍາດັບຊັ້ນ.

 3. Geo-Object Type ສາມາດມີພາກສ່ວນຍ່ອຍຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງສ່ວນໃນລຳດັບຊັ້ນ.

ໃນການເອົາ Geo-Object Type (ກຸ່ມ) ອອກຈາກລໍາດັບຊັ້ນ:

 1. ໄປທີ່ໂມດູນ Geo-Objects ແລະ Hierarchies ໂດຍການກົດສັນຍາລັກໂມດູນ Geo-Objects ແລະ Hierarchies ໃນໜ້າເມນູຫຼັກ ຫຼື ໂດຍການກົດທີ່ເມນູ(ຮູບ 3 ຂີດແຈມູມຂວາ) ແລະ ເລືອກ Geo-Objects ແລະ Hierarchies.

 2. ຖ້າຕ້ອງການ, ຂະຫຍາຍຖັນ Hierarchies ໃນແຖບດ້ານຂ້າງໂດຍການກົດທີ່ລູກສອນຢູ່ທ້າຍ.

 3. ເລື່ອນຖັນ Hierarchies ລົງໄປຫາອົງກອນທີ່ທ່ານເປັນສະມາຊິກ. ກົດທີ່ຊື່ຂອງລໍາດັບຊັ້ນທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະເອົາ Geo-Object Type (ກຸ່ມ) ອອກຈາກໂຕເລືອກ (ກ່ອງຂອງລໍາດັບຊັ້ນທີ່ເລືອກຈະປ່ຽນເປັນສີອື່ນ). ສິ່ງນີ້ຈະສະແດງ Geo-Object Types (ກຸ່ມ) ທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງລໍາດັບຊັ້ນທີ່ເລືອກ.

 4. ຊອກຫາ Geo-Object Type (ກຸ່ມ) ທີ່ທ່ານຕ້ອງການເອົາອອກຈາກລໍາດັບຊັ້ນ ແລະ ກົດໃສ່ສັນຍາລັກຮູບເຟືອງຢູ່ໃນທ້າຍຊື່ຂອງມັນ.

 5. ຈາກຕົວເລືອກທີ່ປາກົດ, ໃຫ້ກົດໃສ່ເອົາອອກ (Remove) ຈາກລຳດັບຊັ້ນ.

 6. ໜ້າຕ່າງຂໍ້ຄວາມຈະປາກົດຂຶ້ນຢືນຢັນວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະເອົາ Geo-Object Type (ກຸ່ມ) ອອກຈາກລໍາດັບຊັ້ນທີ່ເລືອກ, ກົດປຸ່ມສົ່ງ (Submit).

Last updated