6.1.4. ການເຂົ້າເຖິງ

GeoPrism Registry sandbox ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຈາກ: https://demo-georegistry.geoprism.net

ຕອນນີ້ຜູ້ໃຊ້ພາຍນອກສາມາດເຂົ້າເຖິງ sandbox ໄດ້ໂດຍຜ່ານຊຸດຂອງບົດບາດຕໍ່ໄປນີ້:

Last updated