6.4.1.2. ການເພີ່ມ Geo-Object Type ໃສ່ກຸ່ມ

ການເພີ່ມ Geo-Object Type ໃຫ້ກັບກຸ່ມປະຕິບັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 1. ໄປທີ່ໂມດູນ Geo-Objects ແລະ Hierarchies ໂດຍການກົດສັນຍາລັກໂມດູນ Geo-Objects ແລະ Hierarchies ໃນໜ້າເມນູຫຼັກ ຫຼື ໂດຍການກົດທີ່ເມນູແຮັມເບີເກີຢູ່ມຸມຂວາເທິງ ແລະ ເລືອກ Geo-Objects ແລະ Hierarchies.

 2. ຖ້າຕ້ອງການ, ຂະຫຍາຍຖັນ Geo-Object Type ໃນແຖບດ້ານຂ້າງໂດຍການກົດທີ່ລູກສອນຢູ່ທ້າຍ.

 3. ເລື່ອນຖັນ Geo-Object Type ລົງໄປຫາອົງກອນທີ່ທ່ານເປັນສະມາຊິກ ແລະ ຊອກຫາກຸ່ມ Geo-Object Type ທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພີ່ມ Geo-Object Type ໃສ່.

 4. ກົດປຸ່ມ + ໃນຕອນທ້າຍຂອງຊື່ກຸ່ມເພື່ອເປີດແບບຟອມສໍາລັບການເພີ່ມ Geo-Object Type ເປັນສະມາຊິກໃນກຸ່ມ.

 5. ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ທຸກຊ່ອງຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ຊ່ອງຂໍ້ມູນທາງເລືອກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນແບບຟອມທີ່ປາກົດ. ໃຫ້ສັງເກດວ່າບາງຊ່ອງຂໍ້ມູນບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ເນື່ອງຈາກຄຸນລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສືບທອດມາຈາກກຸ່ມ Geo-Object Type.

  ຊ່ອງຂໍ້ມູນຄຳອະທິບາຍຄວາມຕ້ອງການ

  Code

  ຕົວລະບຸທີ່ທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ຄົນອ່ານໄດ້. ລະຫັດສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອກໍານົດຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງກຸ່ມ Geo-Object Type ຖ້າມີປ້າຍສະແດງທີ່ຊ້ຳກັນຢູ່ໃນລະບົບ.

  ຕ້ອງການ

  Label (defaultLocale)

  ປ້າຍສະແດງຄ່າເລີ່ມຕົ້ນສຳລັບກຸ່ມ Geo-Object Type. ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນຈະຖືກນໍາໃຊ້ຖ້າພາສາທ້ອງຖິ່ນເລີ່ມຕົ້ນຖືກເລືອກຢູ່ໃນປຸ່ມສະຫຼັບຂອງພາສາ ຫຼື ຖ້າພາສາອື່ນຖືກເລືອກແຕ່ບໍ່ມີຄ່າສໍາລັບພາສານັ້ນ.

  ຕ້ອງການ

  Label… (ສໍາລັບພາສາທ້ອງຖິ່ນອື່ນໆທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນລະບົບ)

  ສະແດງປ້າຍກຳກັບສຳລັບພາສາທ້ອງຖິ່ນໃດໜຶ່ງທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນລະບົບ. ການລົງທະບຽນພູມສາດທົ່ວໄປສາມາດມີການຕິດຕັ້ງພາສາທ້ອງຖິ່ນຫຼາຍເທົ່າທີ່ຕ້ອງການ. ລະບົບຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຕັ້ງຄ່າປ້າຍສະແດງສໍາລັບແຕ່ລະພາສາທ້ອງຖິ່ນ.

  Description (defaultLocale)

  ຄໍາອະທິບາຍເລີ່ມຕົ້ນສໍາລັບກຸ່ມ Geo-Object Type. ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນຈະຖືກນໍາໃຊ້ຖ້າພາສາທ້ອງຖິ່ນທີ່ເລີ່ມຕົ້ນຖືກເລືອກຢູ່ໃນສະຫຼັບພາສາ ຫຼື ຖ້າພາສາອື່ນຖືກເລືອກແຕ່ບໍ່ມີຄ່າສໍາລັບພາສານັ້ນ.

  Description… (ສໍາລັບພາສາທ້ອງຖິ່ນອື່ນໆທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນລະບົບ)

  ຄໍາອະທິບາຍສໍາລັບພາສາທ້ອງຖິ່ນທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນລະບົບ. ທະບຽນພູມສາດ (geo-registry) ທົ່ວໄປສາມາດຖືກຕິດຕັ້ງພາສາທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຕ້ອງການ. ລະບົບຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຕັ້ງຄ່າຄໍາອະທິບາຍສໍາລັບແຕ່ລະພາສາທ້ອງຖິ່ນ.

  Group Geo-Object Type (ສະມາຊິກກຸ່ມ)

  ຕົວເລືອກນີ້ແມ່ນສໍາລັບການຕັ້ງ Geo-Object Type ເປັນປະເພດກຸ່ມ. ສິ່ງນີ້ຖືກເລືອກໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ບໍ່ສາມາດຍົກເລີກໄດ້ໃນກໍລະນີນີ້.

  Private (ການເບິ່ງເຫັນ)

  ຕົວເລືອກໃນການຕັ້ງຄ່າໃຫ້ Geo-Object Type ເປັນສ່ວນຕົວ ຫຼື ສາທາລະນະ. ລະບົບສ່ວນຕົວ (private) ເຮັດໃຫ້ກຸ່ມ Geo-Object Type ເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍສະເພາະຄົນແຕ່ພາຍໃນອົງກອນເທົ່ານັ້ນ. ຄວາມເປັນສາທາລະນະແມ່ນເຫັນໄດ້ (ອ່ານໄດ້ເທົ່ານັ້ນ) ຕໍ່ທຸກອົງກອນໃນລະບົບ.

  Geometry Type

  ປະເພດເລຂາຄະນິດ (ຈຸດ, ເສັ້ນ, ຫຼື ຮູບເລຂາຄະນິດ) ທີ່ຂໍ້ມູນຕົວຢ່າງທັງໝົດທີ່ໂຫຼດໃສ່ກຸ່ມ Geo-Object Type ນີ້ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ.

  ເປີດໃຊ້ການແກ້ໄຂເລຂາຄະນິດ (Enable geometry editing)

  ກໍານົດວ່າຮູບເລຂາຄະນິດ Geo-Object ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຜ່ານເຄື່ອງມືການແກ້ໄຂເວັບຂອງ GeoPrism Registry.

  Organization

  Geo-Object Type ທີ່ຈະຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍອົງກອນ.

 6. ກົດປຸ່ມ OK. ເມື່ອສະມາຊິກກຸ່ມໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າຖືກສ້າງຂຶ້ນ, ທ່ານຈະເຫັນພວກມັນພາຍໃຕ້ກຸ່ມ Geo-Object Type ໃນພາກສ່ວນ Geo-Object Type ໃນແຖບດ້ານຂ້າງ (ເຊັ່ນ: ສຸກສາລາ (MOH) ກຸ່ມ Geo-Object Type ໃນຮູບຂ້າງລຸ່ມນີ້).

Last updated