6.4.3.4. ການລຶບລຳດັບຊັ້ນ

ໃນການລຶບລຳດັບຊັ້ນ:

  1. ໄປທີ່ໂມດູນ Geo-Objects ແລະ ລຳດັບຊັ້ນໂດຍການກົດສັນຍາລັກໂມດູນ Geo-Objects ແລະ ລຳດັບຊັ້ນໃນໜ້າເມນູຫຼັກ ຫຼື ໂດຍການກົດທີ່ເມນູ (ຮູບ 3 ຂີດແຈມູມຂວາ) ແລະ ເລືອກ Geo-Objects ແລະ ລຳດັບຊັ້ນ.

  2. ຖ້າຕ້ອງການ, ຂະຫຍາຍຖັນ Hierarchies ໃນແຖບດ້ານຂ້າງໂດຍການກົດທີ່ລູກສອນຢູ່ທ້າຍ.

  3. ເລື່ອນຖັນ Hierarchies ລົງໄປຫາອົງກອນທີ່ທ່ານເປັນສະມາຊິກ. ຊອກຫາລໍາດັບຊັ້ນທີ່ທ່ານຕ້ອງການລຶບ ແລະ ກົດປຸ່ມ X ທີ່ຢູ່ຂ້າງຊື່ຂອງມັນ.

  4. ໜ້າຕ່າງຂໍ້ຄວາມຈະປາກົດຂຶ້ນເພື່ອຢືນຢັນຖ້າທ່ານຕ້ອງການລຶບລໍາດັບຊັ້ນ. ໃຫ້ກົດປຸ່ມລຶບ (Delete).

Last updated