3.7.1. ການຕິດຕັ້ງໂຄງການ Maven

ທໍາອິດແມ່ນສ້າງໂຄງການ Maven ໃໝ່ ແລະ ເພີ່ມ georegistry-server ເປັນໂຕອີງໃສ່:

<project
 xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 <groupId>com.terraframe</groupId>
 <artifactId>fhir-implementation</artifactId>
 <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
 <packaging>jar</packaging>
 <properties>
  <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
  <maven.compiler.source>1.8</maven.compiler.source>
  <maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target>
 </properties>

 <dependencies>
  <dependency>
   <groupId>net.geoprism</groupId>
   <artifactId>georegistry-server</artifactId>
   <version>0.16.1-SNAPSHOT</version>
  </dependency>
 </dependencies>
 <build>
  <plugins>
   <plugin>
    <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
    <version>3.1</version>
    <configuration>
     <source>1.8</source>
     <target>1.8</target>
    </configuration>
   </plugin>
  </plugins>
 </build>
</project>

Last updated