6.4.2.4. ການລຶບ Geo-Object Type

Registry Administrators ສາມາດລຶບ Geo-Object Type ພາຍໃຕ້ການມອບໝາຍຂອງການເບິ່ງແຍງຂອງອົງກອນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ກ່ອນທີ່ຈະສາມາດລຶບ Geo-Object Type ໄດ້, ມັນຈະຕ້ອງຖືກເອົາອອກຈາກລໍາດັບຊັ້ນທີ່ມັນເປັນສະມາຊິກກ່ອນ, ແລະ ລາຍການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບມັນກໍຕ້ອງໄດ້ຮັບການລຶບ.

ໃນການລຶບ Geo-Object Type:

  1. ໄປທີ່ໂມດູນ Geo-Objects ແລະ Hierarchies ໂດຍການກົດສັນຍາລັກໂມດູນ Geo-Objects ແລະ Hierarchies ໃນໜ້າເມນູຫຼັກ ຫຼື ໂດຍການກົດທີ່ເມນູ (ຮູບ 3 ຂີດແຈມູມຂວາ) ແລະ ເລືອກ Geo-Objects ແລະ Hierarchies.

  2. ຖ້າຕ້ອງການ, ຂະຫຍາຍຖັນ Geo-Object Type ໃນແຖບດ້ານຂ້າງໂດຍການກົດທີ່ລູກສອນຢູ່ທ້າຍ.

  3. ເລື່ອນຖັນ Geo-Object Type ລົງໄປຫາອົງກອນທີ່ທ່ານເປັນສະມາຊິກ. ຊອກຫາ Geo-Object Type ທີ່ທ່ານຕ້ອງການລຶບ ແລະ ກົດປຸ່ມ X ຂ້າງຊື່ຂອງມັນ.

  4. ໜ້າຕ່າງຂໍ້ຄວາມຈະປາກົດຂຶ້ນຢືນຢັນວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະລົບ Geo-Object Type. ໃຫ້ກົດໃສ່ປຸ່ມລຶບ (Delete).

Last updated