5.2.6. ພາສາ ແລະ ການເຂົ້າລະຫັດຕົວອັກສອນ

ນອກຈາກຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການປັບໜ້າຈໍການນຳໃຊ້ຂອງ GeoPrism Registry ຕາມພາສາທ້ອງຖິ່ນແລ້ວ (ເບິ່ງຂໍ້ 3.4) ຜູ້ໃຊ້ຈະມີຄວາມສາມາດໃນການນໍາເຂົ້າ, ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຕ່ລະອົງປະກອບຂໍ້ມູນໃນພາສາທ້ອງຖິ່ນນຳອີກ

ຕ້ອງຂອບໃຈກັບຫ້ອງສະໝຸດທີ່ມັນເຊື່ອມໂຍງ, GeoPrism Registry ສາມາດກວມເອົາພາສາໃດກໍ່ຕາມທີ່ມັນອີງໃສ່ລະບົບການເຂົ້າລະຫັດຕົວອັກສອນ Unicode.

Last updated