3.1. ໃບອະນຸຍາດ

GeoPrism Registry ຖືກປ່ອຍອອກມາພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດ GNU Lesser General Public Version 3. ລາຍລະອຽດສາມາດພົບໄດ້ຢູ່ໃນບ່ອນເກັບລະຫັດສາທາລະນະ(Public code)ຂອງຊອບແວໃນ GitHub.

Last updated