6.1.3. ເນື້ອໃນ

Sandbox ມີຂໍ້ມູນປອມທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນເວລາເຮັດການທົດສອບ ແລະ ການສາທິດທີ່ຈະກວມເອົາກໍລະນີການນໍາໃຊ້ຈໍານວນຫຼາຍ, ລວມທັງການປ່ຽນແປງເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ.

'Tolkien land' ເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນຟີລິບປິນໃນປີ 2019. ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາມັນໄດ້ຖືກຂະຫຍາຍອອກໄປເພື່ອຈຸດປະສົງການສາທິດ GeoPrism Registry.

6.1.3.1. Geo-Object Types

ຊຸດຂໍ້ມູນ Tolkien ປະກອບມີ Geo-Object Type ພາຍໃຕ້ການມອບໝາຍຂອງສາມອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ:

 • ກະຊວງພາຍໃນ (MOHA)

  • ແຂວງ - ຮູບເລຂາຄະນິດ

  • ປະເທດ - ຮູບເລຂາຄະນິດ

  • ເຂດ - ຮູບເລຂາຄະນິດ

  • ບ້ານ - ຈຸດ

 • ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ (MOH)

  • ໂຮງໝໍແຫ່ງຊາດ - ຈຸດ

  • ໂຮງໝໍສົ່ງຕໍ່ – ຈຸດ

  • ສູນສຸຂະພາບ – ຈຸດ

  • ຈຸດສຸຂະພາບ – ຈຸດ

  • ເຂດອ່າງເກັບນໍ້າ – ຮູບເລຂາຄະນິດ

  • ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກຊຸມຊົນ - ຈຸດ

 • ກະຊວງສຶກສາທິການ (MOE)

  • ມະຫາວິທະຍາໄລ - ຈຸດ

  • ຊັ້ນສູງ - ຈຸດ

  • ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນ - ຈຸດ

  • ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ – ຈຸດ

6.1.3.2. Hierarchies

ການຈັດລຽງລຳດັບຊັ້ນສະເພາະຂອງອົງກອນໂດຍອີງໃສ່ Geo-Object Type ຂ້າງເທິງ ແລະ ສະຖານທີ່ຕັ້ງພູມສາດ (ເສັ້ນຂະໜານ/ເສັ້ນແວງ) ຫຼື ຂອບເຂດທາງພູມສາດ (ຮູບເລຂາຄະນິດ) ຂອງແຕ່ລະ Geo-Object ໄດ້ຖືກກຳນົດຄ່າໃຫ້ກັບຊຸດຂໍ້ມູນ Tolkien.

ລຳດັບຊັ້ນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃຫ້ແຕ່ລະອົງກອນມີດັ່ງນີ້:

 • MOHA

 • MOH

 • MOH

Last updated