5.4.2. ໂມດູນ

ໜ້າທີ່ການເຮັດວຽກຂອງ GeoPrism Registry ແມ່ນຈັດຢູ່ໃນໂມດູນທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຈາກໜ້າທໍາອິດ ຫຼື ເມນູ (ຮູບ 3 ຂີດແຈມູມຂວາ). ໜ້າທີ່ເຮັດວຽກທີ່ມີຢູ່ໃນແຕ່ລະໂມດູນແມ່ນຂຶ້ນກັບບົດບາດຂອງຜູ້ໃຊ້ (ເບິ່ງຂໍ້ 5.3).

ປະຈຸບັນໂມດູນໃນ GeoPrism Registry ມີດັ່ງນີ້:

ຮູບແບບທົ່ວໄປຂອງໂມດູນມີໂຄງສ້າງ 4 ວິທີຄື:

  1. ໜ້າຕ່າງທີ່​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລັກ​ທີ່​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ຊຸດ​ຂອງ​ຊ່ອງ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່ຕ້ອງຕື່ມໃຫ້​ສໍາ​ເລັດ (Import)

  2. ໜ້າຕ່າງ​ທີ່​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລັກ​ທີ່​ມີຫົວຂໍ້ຂະຫຍາຍ​ອອກ​ຕາມ​ລວງ​ນອນ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ກິດຈະກຳ​ທີ່​ກໍາ​ລັງ​ເຮັດ (Scheduled Jobs, Change Requests, Curation​)

  3. ໜ້າຕ່າງທີ່​ແຍກ​ອອກ​ເປັນ​ສອງ​ແຖບ​ຕັ້ງ (Geo-Object Type and Hierarchies, Lists ແລະ Spatial Data)

  4. ໜ້າຕ່າງທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ມີແຖບດ້ານຂ້າງທີ່ສາມາດສະແດງ ຫຼື ເຊື່ອງໄວ້ (Explorer)

ສໍາລັບປະເພດ 1 ແລະ 2, ຜູ້ໃຊ້ຈະເລີ່ມຕົ້ນຈາກດ້ານເທິງຂອງໜ້າຕ່າງເພື່ອດຳເນີນກິດຈະກຳໃຫ້ສຳເລັດຕາມທີ່ຕ້ອງການ.

ສໍາລັບປະເພດ 3, ທໍາອິດຜູ້ໃຊ້ຈະຕ້ອງເລືອກລາຍການ (Geo-Object Type, Hierarchies) ໃນແຖບດ້ານຊ້າຍເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນປາກົດຢູ່ໃນແຖບດ້ານຂວາ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະສາມາດເຮັດສໍາເລັດກິດຈະກຳທີ່ຕ້ອງການໃນແຖບນັ້ນ.

ສໍາລັບປະເພດ 4, ທໍາອິດຜູ້ໃຊ້ອາດຈະຕ້ອງຂະຫຍາຍແຖບໜຶ່ງກ່ອນທີ່ຈະສາມາດສໍາເລັດກິດຈະກຳທີ່ຕ້ອງການ.

Last updated