6.2. ການເຂົ້າສູ່ລະບົບ

ມີສອງວິທີທີ່ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຂົ້າສູ່ລະບົບ GeoPrism Registry. ວິທີການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄດ້ອະທິບາຍຢ່າງລະອຽດຢູ່ໃນຂໍ້ຕໍ່ໄປນີ້.

Last updated