6.3.1. ການເພີ່ມຜູ້ໃຊ້

System Administrators ແລະ Registry Administrators ສາມາດຖືກເພີ່ມເຂົ້າໃນລະບົບໂດຍ System Administrator. Registry Maintainers ແລະ Registry Contributors ຂອງອົງກອນສາມາດຖືກເພີ່ມເຂົ້າໂດຍ Registry Administrator ຂອງອົງກອນທີ່ຜູ້ໃຊ້ກໍາລັງຖືກເພີ່ມເຂົ້າ.

  1. ໄປທີ່ໂມດູນການຕັ້ງຄ່າ (Settings) ໂດຍການກົດໃສ່ເມນູ (ຮູບ 3 ຂີດແຈມູມຂວາ) ແລະ ເລືອກການຕັ້ງຄ່າ (Settings).

  2. ທາງກ້ອງຂໍ້ບັນຊີຜູ້ໃຊ້ (User Accounts), ໃຫ້ກົດໃສ່ປຸ່ມການຈັດການບັນຊີ (Manage Accounts).

  3. ນີ້ຈະສະແດງໃຫ້ທ່ານເຫັນຕາຕະລາງທີ່ມີລາຍຊື່ຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ໃຫ້ກົດໃສ່ຮູບສັນຍາລັກ + ຢູ່ທາງລຸ່ມຂອງລາຍການ.

  4. ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ທຸກຊ່ອງຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ຊ່ອງຂໍ້ມູນທາງເລືອກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນແບບຟອມທີ່ປາກົດ.

  5. ລະບຸບົດບາດຂອງຜູ້ໃຊ້. ເບິ່ງຂໍ້ 5.3 ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

  6. ກົດປຸ່ມສົ່ງ (Submit).

Last updated