6.5.1.7. ການສົ່ງອອກລາຍການ ແລະ ຂໍ້ມູນພື້ນທີ່

Registry Administrators, Registry Maintainers ແລະ Registry Contributors ສາມາດສົ່ງອອກລາຍການ ແລະ ຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ສໍາລັບ Geo-Object Type ໃນອົງກອນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແລະ ສໍາລັບ Geo-Object Type ທີ່ເປັນຂອງອົງກອນອື່ນໆທີ່ເຫັນໄດ້ໂດຍສາທາລະນະ.

ລາຍການ ແລະ ຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ຂອງ Geo-Object Type ສາມາດຖືກສົ່ງອອກເປັນຕາຕະລາງ ຫຼື shapefile, ຕາມລໍາດັບ:

 1. ໄປທີ່ໂມດູນ Lists and Spatial Data ໂດຍກົດສັນຍາລັກໂມດູນໃນໜ້າຫຼັກ ຫຼື ໂດຍການກົດທີ່ເມນູ(ຮູບ 3 ຂີດແຈມູມຂວາ) ແລະ ເລືອກລາຍການ ແລະ ຂໍ້ມູນພື້ນທີ່.

 2. ໃນແຖບດ້ານຊ້າຍ, ຊອກຫາ ແລະ ກົດໃສ່ Geo-Object Type ທີ່ທ່ານຕ້ອງການສົ່ງອອກລາຍການ ແລະ/ຫຼືຂໍ້ມູນພື້ນທີ່. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ກົດໃສ່ຊຸດທີ່ທ່ານຕ້ອງການປະຕິບັດການສົ່ງອອກ (ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກຊຸມຊົນ (MOH) Geo-Object Type ໃນຕົວຢ່າງຂ້າງລຸ່ມນີ້.).

 3. ອີງຕາມປະເພດຂອງຊຸດ, ທ່ານອາດຈະເຫັນໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍຕົວຢ່າງໃນຊຸດ (ໜຶ່ງຕໍ່ວັນທີ ຫຼື ໄລຍະເວລາທີ່ຖືກຕ້ອງ). ໃຫ້ຕັດສິນໃຈວ່າທ່ານຕ້ອງການສົ່ງອອກຕົວຢ່າງໃດ (ພຽງແຕ່ໜຶ່ງໃນຕົວຢ່າງທີ່ນີ້, ລົງວັນທີ 2022-03-03) ແລະ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະສົ່ງອອກສະບັບທີ່ໃຊ້ວຽກຢູ່ ຫຼື ສະບັບທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ ແລະ ພາຍໃຕ້ສະບັບນັ້ນ, ໃຫ້ກົດໃສ່ List.

 4. ລາຍການສໍາລັບ Geo-Object Type ຈະເປີດ. ໃຫ້ກົດໃສ່ປຸ່ມ Export.

 5. ໜ້າຕ່າງ Export ຈະເປີດຂຶ້ນ. ເລືອກວ່າທ່ານຕ້ອງການສົ່ງອອກລາຍການ (ຕາຕະລາງ) ຫຼື ຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ (shapefile) ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ກົດໃສ່ປຸ່ມ Submit.

 6. ເມື່ອຂໍ້ມູນຖືກດາວໂຫຼດແລ້ວ, ໃຫ້ກວດເບິ່ງແຟ້ມດາວໂຫຼດເລີ່ມຕົ້ນຂອງຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນທີ່ດາວໂຫຼດມາ.

 7. ເອກະສານທີ່​ດາວ​ໂຫຼດ​ຈະ​ມີ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ຂຶ້ນ​ກັບ​ສິ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຄັດ​ເລືອກ​:

  1. ລາຍການ (ຕາຕະລາງ): ລາຍການທີ່ດາວໂຫຼດມາແມ່ນຢູ່ໃນຮູບແບບ .XLSX ໂດຍມີຊື່ເອກະສານເປັນລະຫັດ Geo-Object Type ແລະ ວັນທີເລີ່ມຕົ້ນຂອງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງລາຍການທີ່ເລືອກ. ໃນຕົວຢ່າງຂ້າງລຸ່ມນີ້, ລາຍການທີ່ດາວໂຫຼດແມ່ນປະເພດພະນັກງານສາທາລະນະສຸກຊຸມຊົນ (MOH) ທີ່ມີວັນທີເລີ່ມຕົ້ນ 2022-03-03, ດັ່ງນັ້ນຊື່ເອກະສານທີ່ດາວໂຫຼດແມ່ນ CHW-2022-03-03.xlsx. ເອກະສານນີ້ມີສາມ worksheets:

   1. Worksheet ທໍາອິດມີລາຍການຂອງ Geo-Objects ດັ່ງທີ່ມັນປະກົດຢູ່ໃນ GeoPrism Registry. ຊື່ worksheet ແມ່ນ 31 ຕົວອັກສອນທໍາອິດຂອງຊື່ຂອງລາຍການ ແລະ ຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ GeoPrism Registry.

   2. Worksheet ທີສອງແມ່ນ metadata ທີ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລາຍການ.

   3. Worksheet ທີສາມແມ່ນວັດຈະນານຸກົມຂໍ້ມູນໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຊ່ອງຂໍ້ມູນ/ຖັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນລາຍການ.

  2. ຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ (shapefile): ຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ທີ່ດາວໂຫຼດມາຈະຖືກເກັບໄວ້ໃນເອກະສານທີ່ຖືກບີບອັດ (.ZIP) ທີ່ມີຊື່ເອກະສານເປັນລະຫັດ Geo-Object Type ແລະ ວັນທີເລີ່ມຕົ້ນຂອງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ທີ່ເລືອກ. ໃນຕົວຢ່າງຂ້າງລຸ່ມນີ້, ຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ທີ່ດາວໂຫຼດມາແມ່ນປະເພດພະນັກງານສາທາລະນະສຸກຊຸມຊົນ (MOH) ທີ່ມີວັນທີເລີ່ມຕົ້ນ 2022-03-03 ດັ່ງນັ້ນຊື່ເອກະສານທີ່ດາວໂຫຼດແມ່ນ CHW-2022-03-03.zip. ເອກະສານ .ZIP ປະກອບມີຫົກເອກະສານທີ່ປະກອບເປັນ shapefile ແລະ ເອກະສານ metadata ທີ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ shapefile ໃນຮູບແບບເອກະສານ .XLSX.

   1. ຕອນນີ້ທ່ານອາດຈະເປີດ shapefile ໃນຊອບແວລະບົບຂໍ້ມູນພູມສາດ (GIS) ທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ຕາຕະລາງຄຸນລັກສະນະຂອງ shapefile ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ Geo-Objects ດັ່ງທີ່ມັນປາກົດຢູ່ໃນ GeoPrism Registry. ຊື່ຫົວຂໍ້ແມ່ນຈະຖືກຫຍໍ້ເນື່ອງຈາກຂໍ້ຈໍາກັດຂອງຄວາມຍາວຂອງຊື່ຫົວຂໍ້ສໍາລັບ shapefiles. ທ່ານຈະພົບເຫັນຄຳອະທິບາຍທີ່ສົມບູນຂອງຊື່ຫົວຂໍ້ໃນເອກະສານຂໍ້ມູນວັດຈະນານຸກົມຂອງເອກະສານ metadata.

   2. ເອກະສານ metadata ມີສອງ worksheets, Metadata ແລະ Data Dictionary, ເຊິ່ງເນື້ອໃນແມ່ນຄືກັນກັບເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບໃນເວລາດາວໂຫຼດລາຍການ.

Last updated