3.8.5. ຄຳນິຍາມຂອງປະເພດກຣາຟທີ່ບໍ່ມີທິດທາງ (undirected graph)

ຄວາມສຳພັນກັນຂອງປະເພດກຣາຟທີ່ບໍ່ມີທິດທາງທັງໝົດລະຫວ່າງ Geo-Objects (ຂໍ້ມູນໃນຕອນນັ້ນ) ຈະຕ້ອງດຳເນີນການຜ່ານ GeoPrism Registry API.

3.8.5.1. ຄຳນິຍາມຂອງ XSD

<xs:complexType name="undirected-graph">
  <xs:attribute name="code" type="xs:string" use="required" />
  <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="required" />
  <xs:attribute name="description" type="xs:string" use="optional" />
 </xs:complexType>

ຕົວຢ່າງ:

<undirected-graph
  code="ADJECENT_TO"
  label="Adjecent To (MOH)"
  description="Links locations which are adjecent to each other"/> 

ບາງເອກະສານຕົວຢ່າງສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ທີ່ນີ້:

Last updated