3.4. ການກຳນົດທ້ອງຖິ່ນ

GeoPrism Registry ສາມາດຖືກແປເປັນພາສາຕ່າງໆໄດ້. ພາສາຕັ້ງຕົ້ນຂອງລະບົບແມ່ນພາສາອັງກິດ, ແຕ່ກໍສາມາດເພີ່ມການຮອງຮັບສໍາລັບພາສາທ້ອງຖິ່ນອື່ນໆ. ການຈັດການ ການແປພາສາທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງດຳເນີນການໂດຍຜູ້ບໍລິຫານລະບົບ (System Administrator).

GeoPrism Registry ປະຈຸບັນຮອງຮັບການແປເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  • ຂະຫຍາຍລະບົບເພື່ອຮອງຮັບພາສາທ້ອງຖິ່ນໃໝ່

  • ການສົ່ງອອກຄ່າທີ່ແປເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນຂອງລະບົບໄປຍັງຕາຕະລາງ Excel

  • ການນໍາເຂົ້າຄ່າທີ່ແປເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນຈາກຕາຕະລາງ Excel

  • ການຖອນການຕິດຕັ້ງພາສາທ້ອງຖິ່ນ

Last updated