5.1.4. ລໍາດັບຊັ້ນ ຫຼື ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ການເຂົ້າໃຈເຖິງລໍາດັບຊັ້ນຂອງວັດຖຸທີ່ຕັ້ງພູມສາດວ່າກ່ຽວຂ້ອງກັນແນວໃດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ ບໍ່ພຽງແຕ່ເພື່ອຮວບຮວມຂໍ້ມູນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຕັດສິນໃຈເວລາທີ່ຈຳເປັນ, ແຕ່ຍັງຊ່ວຍຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຄວາມສຳພັນກັນລະຫວ່າງວັດຖຸທາງພູມສາດ.

ໜຶ່ງໃນໜ້າທີ່ຂອງ GeoPrism Registry ແມ່ນເພື່ອເກັບກໍາ ແລະ ນໍາໃຊ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ຄວາມສໍາພັນທາງພູມສາດທີ່ມີຢູ່ລະຫວ່າງວັດຖຸທາງພູມສາດ (ຢູ່ພາຍໃນ, ອາໄສຢູ່ໃນ) ແຕ່ຍັງມີປະເພດຂອງການພົວພັນອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ການບໍລິຫານ (ກໍາລັງລາຍງານໃຫ້), ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສຸຂະພາບ (ການປົກຄຸມ, ການໃຫ້ບໍລິການ, ການອ້າງອີງ), ແລະ ສະມາຄົມ (ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ).

ຄວາມສຳພັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຖືກສະແດງຢູ່ໃນລຳດັບຊັ້ນທີ່ແຕກຕ່າງຄືກັບຮູບທີ່ 5.1.

Last updated