3.9.1. ການກຳນົດຄ່າ DHIS2

DHIS2 ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກຳນົດຄ່າເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ GeoPrism Registry ເຊື່ອມຕໍ່ກັບມັນ. ສິ່ງນີ້ແມ່ນເຮັດໄດ້ໂດຍໃຊ້ການກຳນົດຄ່າ 'OAuth2 Client' ຂອງ DHIS2. ສາມາດພົບໄດ້ໃນແອັບພິເຄຊັນ DHIS2 'ການຕັ້ງຄ່າລະບົບ (System Settings)'. ກົດປຸ່ມ '+' ສີຟ້າທາງດ້ານຂວາຈະອະນຸຍາດໃຫ້ເຮົາສ້າງລູກຄ້າ OAuth ໃໝ່.

ໃນການກຳນົດຄ່າລູກຄ້າ OAuth, ໃຫ້ຕື່ມຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້:

 • Name: georegistry

 • Client ID: georegistry

 • Client Secret: <ຕື່ມຂໍ້ມູນໄວ້ລ່ວງໜ້າແລ້ວ>

 • Grant Types:

  • Password: ບໍ່ມີໝາຍຕິກ

  • Refresh token: ບໍ່ມີໝາຍຕິກ

  • Authorization code: ມີໝາຍຕິກ

 • Redirect URIS (ຖ້າຕົວຢ່າງ GeoPrism Registry ຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ HTTPS, ທ່ານຄວນນຳໃຊ້ HTTP ເຫຼົ່ານີ້ແທນ): https://<GeoPrism Registry instance URL>/api/session/ologin

ຈົດບັນທຶກຄ່າ Client Secret ທີ່ຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນຢູ່ທີ່ນີ້. ພວກເຮົາຈະຕ້ອງການມັນເມື່ອກຳນົດຄ່າ GeoPrism Registry External Systems ດ້ວຍ OAuth.

ກົດບັນທຶກເພື່ອສ້າງລູກຄ້າ OAuth2 ໃໝ່ໃນ DHIS2.

ເບິ່ງຂໍ້ section 4.2.1 ກ່ຽວກັບວິທີໃຊ້ການກຳນົດຄ່າ DHIS2 OAuth ໃນການລົງທະບຽນລະບົບພາຍນອກ.

Last updated