3.4.6. ຖອນການຕິດຕັ້ງພາສາ

ພາສາທີ່ມີຢູ່ແລ້ວສາມາດຖືກຖອນການຕິດຕັ້ງໄດ້ໂດຍຜ່ານໂມດູນການຕັ້ງຄ່າ (Settings).

  1. ໄປທີ່ໜ້າການຕັ້ງຄ່າ (Settings) ແລະ ເລື່ອນໄປຫາຫົວຂໍ້ການຕັ້ງຄ່າພາສາທ້ອງຖິ່ນ (Localization).

  2. ກົດທີ່ສັນຍາລັກຖັງຂີ້ເຫຍື້ອຖັດຈາກພາສາທີ່ທ່ານຕ້ອງການຖອນການຕິດຕັ້ງ. ໜ້າຕ່າງ ຈະປາກົດຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ທ່ານຢືນຢັນວ່າທ່ານຕ້ອງການລຶບ (ຖອນການຕິດຕັ້ງ) ພາສານັ້ນ.

  3. ກົດລຶບ (Delete) ເພື່ອຢືນຢັນ ແລະ ພາສາດັ່ງກ່າວຈະຖືກຖອນການຕິດຕັ້ງ.

Last updated