6.3.2. ການເຊີນຜູ້ໃຊ້

System Administrators ແລະ Registry Administrators ສາມາດຖືກເຊີນເຂົ້າລະບົບໄດ້ໂດຍ System Administrator. Registry Maintainers ແລະ Registry Contributors ຂອງອົງກອນສາມາດຖືກເຊີນໂດຍ Registry Administrator ຂອງອົງກອນທີ່ຜູ້ໃຊ້ກໍາລັງຖືກເຊີນໄປ.

6.3.2.1. ໂດຍກົງຈາກພາກສ່ວນບັນຊີຜູ້ໃຊ້

  1. ໄປທີ່ການຕັ້ງຄ່າໂມດູນໂດຍການກົດໃສ່ເມນູ (ຮູບ 3 ຂີດແຈມູມຂວາ) ແລະ ເລືອກການຕັ້ງຄ່າ (Settings).

  2. ທາງກ້ອງຂໍ້ບັນຊີຜູ້ໃຊ້ (User Accounts), ໃຫ້ກົດໃສ່ປຸ່ມເຊີນຜູ້ໃຊ້ (Invite User).

  3. ໃສ່ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງບຸກຄົນທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຊີນ ແລະ ລະບຸບົດບາດຂອງຜູ້ໃຊ້. ເບິ່ງຂໍ້ 5.3 ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

  4. ກົດປຸ່ມສົ່ງ (Submit).

6.3.2.2. ຈາກຫົວຂໍ້ການຈັດການບັນຊີ

  1. ໄປທີ່ໂມດູນການຕັ້ງຄ່າໂດຍການກົດໃສ່ເມນູແຮັມເບີເກີຢູ່ມຸມຂວາເທິງ ແລະ ເລືອກການຕັ້ງຄ່າ (Settings).

  2. ທາງກ້ອງຂໍ້ບັນຊີຜູ້ໃຊ້ (User Accounts), ໃຫ້ກົດໃສ່ປຸ່ມການຈັດການບັນຊີ (Manage Accounts).

  3. ນີ້ຈະສະແດງໃຫ້ທ່ານເຫັນຕາຕະລາງທີ່ມີລາຍການຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ກວດເບິ່ງວ່າທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງບຸກຄົນທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຊີນນັ້ນຍັງບໍ່ທັນມີຢູ່ໃນລາຍການຜູ້ໃຊ້. ຖ້າບໍ່ຢູ່ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ໃຫ້ກົດໃສ່ປຸ່ມເຊີນຜູ້ໃຊ້ (Invite User) ຢູ່ທາງຂວາເທິງ.

  4. ໃສ່ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງບຸກຄົນທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການເຊີນ ແລະ ລະບຸບົດບາດຂອງຜູ້ໃຊ້. ເບິ່ງຂໍ້ 5.3 ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

  5. ກົດປຸ່ມສົ່ງ (Submit).

Last updated