6.4.2.1. ການເພີ່ມ Geo-Object Type

Registry Administrators ສາມາດສ້າງ Geo-Object Type ພາຍໃຕ້ຄຳສັ່ງການເບິ່ງແຍງຂອງອົງກອນຂອງພວກເຂົາ.

ໃນການເພີ່ມ Geo-Object Type:

 1. ໄປທີ່ໂມດູນ Geo-Objects ແລະ Hierarchies ໂດຍການກົດສັນຍາລັກໂມດູນ Geo-Objects ແລະ Hierarchies ໃນໜ້າເມນູຫຼັກ ຫຼື ໂດຍການກົດທີ່ເມນູ (ຮູບ 3 ຂີດແຈມູມຂວາ) ແລະ ເລືອກ Geo-Objects ແລະ Hierarchies.

 2. ຖ້າຕ້ອງການ, ຂະຫຍາຍຖັນ Geo-Object Type ໃນແຖບດ້ານຂ້າງໂດຍການກົດທີ່ລູກສອນຢູ່ທ້າຍ.

 3. ເລື່ອນຖັນ Geo-Object Type ລົງໄປຫາອົງກອນທີ່ທ່ານເປັນສະມາຊິກ ແລະ ກົດໃສ່ປຸ່ມ Add Geo-Object Type.

 4. ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ທຸກຊ່ອງຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ຊ່ອງຂໍ້ມູນທາງເລືອກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນແບບຟອມທີ່ປາກົດ.

  ຊ່ອງຂໍ້ມູນຄຳອະທິບາຍຄວາມຕ້ອງການ

  Code

  ຕົວລະບຸທີ່ທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ຄົນອ່ານໄດ້. ລະຫັດສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອກໍານົດຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງກຸ່ມ Geo-Object Type ຖ້າມີປ້າຍສະແດງທີ່ຊ້ຳກັນຢູ່ໃນລະບົບ.

  ຕ້ອງການ

  Label (defaultLocale)

  ປ້າຍສະແດງຄ່າເລີ່ມຕົ້ນສຳລັບກຸ່ມ Geo-Object Type. ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນຈະຖືກນໍາໃຊ້ຖ້າພາສາທ້ອງຖິ່ນເລີ່ມຕົ້ນຖືກເລືອກຢູ່ໃນປຸ່ມສະຫຼັບຂອງພາສາ ຫຼື ຖ້າພາສາອື່ນຖືກເລືອກແຕ່ບໍ່ມີຄ່າສໍາລັບພາສານັ້ນ.

  ຕ້ອງການ

  Label… (ສໍາລັບພາສາທ້ອງຖິ່ນອື່ນໆທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນລະບົບ)

  ສະແດງປ້າຍກຳກັບສຳລັບພາສາທ້ອງຖິ່ນໃດໜຶ່ງທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນລະບົບ. ການລົງທະບຽນພູມສາດທົ່ວໄປສາມາດມີການຕິດຕັ້ງພາສາທ້ອງຖິ່ນຫຼາຍເທົ່າທີ່ຕ້ອງການ. ລະບົບຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຕັ້ງຄ່າປ້າຍສະແດງສໍາລັບແຕ່ລະພາສາທ້ອງຖິ່ນ.

  Description (defaultLocale)

  ຄໍາອະທິບາຍຄ່າເລີ່ມຕົ້ນສໍາລັບ Geo-Object Type. ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນຈະຖືກນໍາໃຊ້ຖ້າສະຖານທີ່ເລີ່ມຕົ້ນຖືກເລືອກຢູ່ໃນສະຫຼັບພາສາ ຫຼື ຖ້າພາສາອື່ນຖືກເລືອກແຕ່ບໍ່ມີຄ່າສໍາລັບພາສານັ້ນ.

  Description… (ສໍາລັບພາສາທ້ອງຖິ່ນອື່ນໆທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນລະບົບ)

  ຄໍາອະທິບາຍສໍາລັບພາສາທ້ອງຖິ່ນທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນລະບົບ. ທະບຽນພູມສາດ (geo-registry) ທົ່ວໄປສາມາດຖືກຕິດຕັ້ງພາສາທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຕ້ອງການ. ລະບົບຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຕັ້ງຄ່າຄໍາອະທິບາຍສໍາລັບແຕ່ລະພາສາທ້ອງຖິ່ນ.

  Group Geo-Object Type (ສະມາຊິກກຸ່ມ)

  ຕົວເລືອກນີ້ແມ່ນສໍາລັບການຕັ້ງ Geo-Object Type ເປັນປະເພດກຸ່ມ. ສິ່ງນີ້ຖືກເລືອກໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ບໍ່ສາມາດຍົກເລີກໄດ້ໃນກໍລະນີນີ້.

  Private (ການເບິ່ງເຫັນ)

  ຕົວເລືອກໃນການຕັ້ງຄ່າໃຫ້ Geo-Object Type ເປັນສ່ວນຕົວ ຫຼື ສາທາລະນະ. ລະບົບສ່ວນຕົວ (private) ເຮັດໃຫ້ກຸ່ມ Geo-Object Type ເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍສະເພາະຄົນແຕ່ພາຍໃນອົງກອນເທົ່ານັ້ນ. ຄວາມເປັນສາທາລະນະແມ່ນເຫັນໄດ້ (ອ່ານໄດ້ເທົ່ານັ້ນ) ຕໍ່ທຸກອົງກອນໃນລະບົບ.

  Geometry Type

  ປະເພດເລຂາຄະນິດ (ຈຸດ, ເສັ້ນ, ຫຼື ຮູບເລຂາຄະນິດ) ທີ່ຂໍ້ມູນຕົວຢ່າງທັງໝົດທີ່ໂຫຼດໃສ່ Geo-Object Type ນີ້ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ.

  ເປີດໃຊ້ການແກ້ໄຂເລຂາຄະນິດ (Enable geometry editing)

  ກໍານົດວ່າເລຂາຄະນິດ Geo-Object ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຜ່ານເຄື່ອງມືການແກ້ໄຂເວັບຂອງ GeoPrism Registry.

  Organization

  Geo-Object Type ທີ່ຈະຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍອົງກອນ.

 5. ກົດປຸ່ມ OK. ເມື່ອເພີ່ມ, ທ່ານຈະສາມາດເຫັນ Geo-Object Type ພາຍໃຕ້ອົງກອນທີ່ມັນຖືກເພີ່ມເຂົ້າ.

Last updated