6.1.1. ຈຸດປະສົງ

GeoPrism Registry sandbox ແມ່ນການທົດສອບ ແລະ ສາທິດສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຕັ້ງຄືນໃໝ່ໃນເວລາ 12:00 GMT+1 ຂອງທຸກໆມື້. ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດທົດສອບ ແລະ ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກຂອງ GeoPrism Registry ໄດ້ໂດຍບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ບາງເນື້ອຫາສະເພາະ.

ດ້ວຍເຫດນີ້, sandbox ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນເອກະສານອ້າງອີງສໍາລັບຕົວຢ່າງທັງໝົດທີ່ລວມຢູ່ໃນການສອນນີ້.

Last updated