3.9. ການເຊື່ອມກັນຂອງ DHIS2 OAuth (DHIS2 OAuth integration)

GeoPrism Registry ຮອງຮັບການການເຊື່ອມກັນຂອງ OAuth ກັບ DHIS2. ສິ່ງນີ້ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍໃຊ້ຕົວເລືອກ GeoPrism Registry's External Systems.

Last updated