3.2.2. ຂໍ້ກຳນົດດ້ານຮາດແວ

ຮາດແວຣ໌ມາດຕະຖານສໍາລັບເຄື່ອງເຄືອຂ່າຍແມ່ແມ່ນຂອງ AWS r4.large (16 GB RAM), ເນື່ອງຈາກ GeoPrism Registry ມີຄວາມຕ້ອງການໃນການໃຊ້ໜ່ວຍຄວາມຈໍາຈຳນວນຫຼາຍ, ຮາດດິດສແນະນຳເປັນແບບSSD ຂະໜາດ 500GB.

ຄວາມຕ້ອງການຊອບແວມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  • Docker version 20.0 ຫຼື ສູງກວ່າ

  • docker-compose version 3

Last updated