5.3. ບົດບາດ ແລະ ສິດຂອງຜູ້ໃຊ້

ສ່ວນນີ້ອະທິບາຍເຖິງບົດບາດທີ່ປະຕິບັດໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ສິດທິຂອງແຕ່ລະບົດບາດເຫຼົ່ານີ້ທີ່ມີຢູ່ໃນ GeoPrism Registry.

Last updated