6.1.2. ອົງກອນ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ຊຸດຂໍ້ມູນຂອງ Tolkien ທີ່ໃຊ້ໃນ GeoPrism Registry sandbox ໄດ້ຖືກອອກແບບໃນລັກສະນະທີ່ກະຈາຍໃນທົ່ວສາມອົງກອນ:

  • ກະຊວງພາຍໃນ (MOHA)

  • ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ (MOH)

  • ກະຊວງສຶກສາທິການ (MOE)

ສໍາລັບແຕ່ລະອົງກອນເຫຼົ່ານີ້, ບົດບາດຂອງຜູ້ໃຊ້ Registry Administrator (RA), Registry Maintainer (RM) ແລະ Registry Contributor (RC) ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນ. ຜູ້ໃຊ້ຍັງສາມາດເຂົ້າເຖິງຕົວຢ່າງດ້ວຍບົດບາດ System Administrator (SA). ກະລຸນາເບິ່ງຂໍ້ 5.3 ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດເຫຼົ່ານີ້.

Last updated