6.4.1.3. ການຈັດການຄຸນລັກສະນະສໍາລັບ Geo-Object Type ໃນກຸ່ມ

ການເພີ່ມ Geo-Object Type ໃສ່ກຸ່ມແມ່ນເຮັດໄດ້ດັ່ງນີ້:

 1. ໄປທີ່ໂມດູນ Geo-Objects ແລະ Hierarchies ໂດຍການກົດສັນຍາລັກໂມດູນ Geo-Objects ແລະ Hierarchies ໃນໜ້າເມນູຫຼັກ ຫຼື ໂດຍການກົດທີ່ເມນູ (ຮູບ 3 ຂີດແຈມູມຂວາ) ແລະ ເລືອກ Geo-Objects ແລະ Hierarchies.

 2. ຖ້າຕ້ອງການ, ຂະຫຍາຍຖັນ Geo-Object Type ໃນແຖບດ້ານຂ້າງໂດຍການກົດທີ່ລູກສອນຢູ່ທ້າຍ.

 3. ເລື່ອນຖັນ Geo-Object Type ລົງໄປຫາອົງກອນທີ່ທ່ານເປັນສະມາຊິກ. ຊອກຫາກຸ່ມ Geo-Object Type ທີ່ທ່ານຕ້ອງການແກ້ໄຂ ແລະ ກົດປຸ່ມ Edit ຂ້າງຊື່ຂອງມັນ.

 4. ໜ້າຕ່າງ Manage Geo-Object Type ຈະເປີດຂຶ້ນ. ເລື່ອນລົງໄປຫາຫົວຂໍ້ຄຸນລັກສະນະ (Attributes) ແລະ ກົດປຸ່ມ + Add.

 5. ໜ້າຕ່າງ Add a new attribute ຈະເປີດຂຶ້ນ. ເລືອກປະເພດຂໍ້ມູນຂອງຄຸນລັກສະນະໃໝ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພີ່ມທີ່ຈະນໍາໃຊ້ກັບທຸກປະເພດວັດຖຸທາງພູມສາດໃນກຸ່ມ ແລະ ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ທຸກຊ່ອງຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ຊ່ອງຂໍ້ມູນທາງເລືອກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຊ່ອງຂໍ້ມູນຄຳອະທິບາຍຄວາມຕ້ອງການ

Data Type

ປະເພດຂໍ້ມູນແມ່ນໂຕກໍານົດປະເພດຄ່າຂອງຄຸນລັກສະນະ. ຕົວເລືອກລວມມີຂໍ້ຄວາມ, ຈຳນວນເຕັມ, ທົດສະນິຍົມ, ວັນທີ, ບູລີນ, ແລະ ເງື່ອນໄຂ. ປະເພດຂໍ້ມູນຈະຖືກບັງຄັບໃຊ້ສໍາລັບໂຕຂໍ້ມູນໃດໆທີ່ເກັບໄວ້ສໍາລັບຄຸນລັກສະນະນີ້.

ຕົວຢ່າງ: ຈໍານວນຕຽງໃນສຸກສາລາຄວນຈະເປັນປະເພດຂໍ້ມູນຈໍານວນເຕັມ (integer) ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຄ່າຕ່າງໆຈະຖືກເກັບໄວ້ແມ່ນເປັນຕົວເລກເຕັມທັງໝົດໂດຍບໍ່ມີຕົວເລກທົດສະນິຍົມ.

ຕ້ອງການ

Code

ຕົວລະບຸທີ່ທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ຄົນອ່ານໄດ້. ລະຫັດສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອກໍານົດຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງຄຸນລັກສະນະໃດໜຶ່ງຖ້າປ້າຍສະແດງຢູ່ໃນລະບົບຊ້ຳກັນ.

ຕົວຢ່າງ: CHW ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບພະນັກງານສາທາລະນະສຸກຊຸມຊົນ Geo-Object Type.

ຕ້ອງການ

Label (defaultLocale)

ປ້າຍກຳກັບສະແດງຄ່າເລີ່ມຕົ້ນສຳລັບຄຸນລັກສະນະ.

ຕ້ອງການ

Label… (ສໍາລັບພາສາທ້ອງຖິ່ນອື່ນໆທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນລະບົບ)

ປ້າຍສະແດງສຳລັບພາສາທ້ອງຖິ່ນໃດໜຶ່ງທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນລະບົບ. ການລົງທະບຽນພູມສາດທົ່ວໄປສາມາດມີການຕິດຕັ້ງພາສາທ້ອງຖິ່ນຫຼາຍເທົ່າທີ່ຕ້ອງການ. ລະບົບຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຕັ້ງຄ່າປ້າຍສະແດງສໍາລັບແຕ່ລະພາສາທ້ອງຖິ່ນ.

Description (defaultLocale)

ຄໍາອະທິບາຍເລີ່ມຕົ້ນສໍາລັບຄຸນລັກສະນະ.

Description… (ສໍາລັບພາສາທ້ອງຖິ່ນອື່ນໆທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນລະບົບ)

ຄໍາອະທິບາຍສໍາລັບພາສາທ້ອງຖິ່ນທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນລະບົບ. ການລົງທະບຽນພູມສາດທົ່ວໄປສາມາດມີການຕິດຕັ້ງພາສາທ້ອງຖິ່ນຫຼາຍເທົ່າທີ່ຕ້ອງການ. ລະບົບຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຕັ້ງຄ່າຄໍາອະທິບາຍສໍາລັບແຕ່ລະພາສາທ້ອງຖິ່ນ.

Length (ປະເພດທົດສະນິຍົມເທົ່ານັ້ນ)

ຈໍານວນຕົວເລກທັງໝົດໃນຈໍານວນ.

Decimal (ປະເພດທົດສະນິຍົມເທົ່ານັ້ນ)

ຈຳນວນຕົວເລກໄປທາງຂວາຂອງຈຸດທົດສະນິຍົມ.

 1. ກົດປຸ່ມສົ່ງ (Submit).

 2. ໃນການເພີ່ມຄຸນລັກສະນະອື່ນ, ເຮັດຊ້ຳຂັ້ນຕອນ 4 ຫາ 6.

 3. ເມື່ອຄຸນລັກສະນະທີ່ກໍາໜົດເອງໄດ້ຖືກເພີ່ມ, ໃຫ້ກົດປຸ່ມສົ່ງ (Submit) ຢູ່ໃນໜ້າຕ່າງ Manage Geo-Object Type.

ໃນການແກ້ໄຂຄຸນລັກສະນະແບບກຳນົດເອງສຳລັບກຸ່ມ:

 1. ໄປທີ່ໂມດູນ Geo-Objects ແລະ Hierarchies ໂດຍການກົດສັນຍາລັກໂມດູນ Geo-Objects ແລະ Hierarchies ໃນໜ້າເມນູຫຼັກ ຫຼື ໂດຍການກົດທີ່ເມນູ(ຮູບ 3 ຂີດແຈມູມຂວາ) ແລະ ເລືອກ Geo-Objects ແລະ Hierarchies.

 2. ຖ້າຕ້ອງການ, ຂະຫຍາຍຖັນ Geo-Object Type ໃນແຖບດ້ານຂ້າງໂດຍການກົດທີ່ລູກສອນຢູ່ທ້າຍ.

 3. ເລື່ອນຖັນ Geo-Object Type ລົງໄປຫາອົງກອນທີ່ທ່ານເປັນສະມາຊິກ. ຊອກຫາກຸ່ມ Geo-Object Type ທີ່ທ່ານຕ້ອງການແກ້ໄຂ ແລະ ກົດປຸ່ມ Edit ຂ້າງຊື່ຂອງມັນ.

 4. ໜ້າຕ່າງ Manage Geo-Object Type ຈະເປີດຂຶ້ນ. ເລື່ອນລົງໄປຫາພາກສ່ວນຄຸນລັກສະນະ (Attributes). ຊອກຫາຄຸນລັກສະນະທີ່ທ່ານຕ້ອງການແກ້ໄຂ ແລະ ກົດປຸ່ມແກ້ໄຂ (Edit) ທີ່ຢູ່ໃນຕອນທ້າຍຂອງປ້າຍກຳກັບຄຸນລັກສະນະແບບກຳນົດເອງ.

 5. ໜ້າຕ່າງແກ້ໄຂຄຸນລັກສະນະຈະເປີດຂຶ້ນ. ເຮັດການປ່ຽນແປງທີ່ຈໍາເປັນຕໍ່ຄຸນລັກສະນະຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ກົດປຸ່ມສົ່ງ (Submit).

 6. ໃນການແກ້ໄຂຄຸນລັກສະນະອື່ນ, ເຮັດຊ້ຳຂັ້ນຕອນ 4 ຫາ 6.

 7. ເມື່ອຄຸນລັກສະນະທີ່ກໍາໜົດເອງທີ່ຕ້ອງການແກ້ໄຂໄດ້ຖືກດັດແກ້, ໃຫ້ກົດປຸ່ມສົ່ງ (Submit) ໃນໜ້າຕ່າງ Manage Geo-Object Type.

ໃນການລຶບຄຸນລັກສະນະແບບກຳນົດເອງສຳລັບກຸ່ມ:

 1. ໄປທີ່ໂມດູນ Geo-Objects ແລະ Hierarchies ໂດຍການກົດສັນຍາລັກໂມດູນ Geo-Objects ແລະ Hierarchies ໃນໜ້າເມນູຫຼັກ ຫຼື ໂດຍການກົດທີ່ເມນູ (ຮູບ 3 ຂີດແຈມູມຂວາ) ແລະ ເລືອກ Geo-Objects ແລະ Hierarchies.

 2. ຖ້າຕ້ອງການ, ຂະຫຍາຍຖັນ Geo-Object Type ໃນແຖບດ້ານຂ້າງໂດຍການກົດທີ່ລູກສອນຢູ່ທ້າຍ.

 3. ເລື່ອນຖັນ Geo-Object Type ລົງໄປຫາອົງກອນທີ່ທ່ານເປັນສະມາຊິກ. ຊອກຫາກຸ່ມ Geo-Object Type ທີ່ທ່ານຕ້ອງການແກ້ໄຂ ແລະ ກົດປຸ່ມ Edit ຂ້າງຊື່ຂອງມັນ.

 4. ໜ້າຕ່າງ Manage Geo-Object Type ຈະເປີດຂຶ້ນ. ເລື່ອນລົງໄປຫາພາກສ່ວນຄຸນລັກສະນະ (Attributes). ຊອກຫາຄຸນລັກສະນະທີ່ທ່ານຕ້ອງການລຶບ ແລະ ກົດທີ່ປຸ່ມລຶບ (Delete) ທີ່ຢູ່ໃນຕອນທ້າຍຂອງປ້າຍກຳກັບຄຸນລັກສະນະແບບກຳນົດເອງ.

 5. ໜ້າຕ່າງຂໍ້ຄວາມຈະປາກົດຂຶ້ນເພື່ອຢືນຢັນຖ້າທ່ານຕ້ອງການລຶບຄຸນລັກສະນະດັ່ງກ່າວ. ໃຫ້ກົດປຸ່ມລຶບ (Delete).

 6. ໃນການລຶບຄຸນລັກສະນະອື່ນ, ເຮັດຊ້ຳຂັ້ນຕອນທີ 4 ແລະ 5.

 7. ເມື່ອຄຸນລັກສະນະທີ່ກໍາໜົດເອງທີ່ຕ້ອງການລຶບຖິ້ມ, ໃຫ້ກົດໃສ່ປຸ່ມສົ່ງ (Submit) ໃນໜ້າຕ່າງ Manage Geo-Object Type.

Last updated