6.5.1.2. ການສ້າງຊຸດ

Registry Administrators ແລະ Registry Maintainers ສາມາດສ້າງຊຸດຂອງລາຍການ ແລະ ຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ຂອງ Geo-Object Type ພາຍໃຕ້ການມອບໝາຍຂອງອົງກອນຂອງພວກເຂົາ.

ໃນການສ້າງຊຸດ:

 1. ໄປທີ່ໂມດູນ Lists and Spatial Data ບໍ່ວ່າຈະໂດຍການກົດທີ່ສັນຍາລັກໂມດູນໃນໜ້າເມນູຫຼັກ ຫຼື ໂດຍການກົດທີ່ເມນູ (ຮູບ 3 ຂີດແຈມູມຂວາ) ແລະ ເລືອກ Lists and Spatial Data.

 2. ໃນແຖບດ້ານຊ້າຍ, ຊອກຫາອົງກອນທີ່ທ່ານເປັນສະມາຊິກ (ນີ້ຄວນຈະເປັນອົງກອນທໍາອິດໃນລາຍການ). Geo-Object Type ທີ່ຖືກສ້າງຂື້ນໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ພາຍໃຕ້ແຕ່ລະອົງການທີ່ພວກເຂົາເປັນສະມາຊິກ. ພາຍໃຕ້ອົງກອນຂອງທ່ານ, ໃຫ້ກົດໃສ່ Geo-Object Type ທີ່ທ່ານກໍາລັງສ້າງຊຸດໃໝ່.

 3. ກົດປຸ່ມ Create New List and Spatial Data.

 4. ໜ້າຕ່າງການກຳນົດຄ່າຈະເປີດຂຶ້ນ. ກ່ອນອື່ນໝົດ, ເລືອກປະເພດລາຍການໂດຍການກົດປຸ່ມໂຕເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການ:

  a. ວັນທີດຽວ: ປະເພດລາຍການນີ້ເຜີຍແຜ່ລາຍການທີ່ສະແດງສະຖານະຂອງທຸກ Geo-Objects ໃນມື້ດຽວ.

  b. ອີງຕາມຄວາມຖີ່: ປະເພດລາຍການນີ້ເຜີຍແຜ່ລາຍການຕາມຄວາມຖີ່ຄົງທີ່ (ປະຈໍາປີ, ສອງປີ, ປະຈໍາໄຕມາດ, ປະຈໍາເດືອນ) ຈາກວັນທີເລີ່ມຕົ້ນທີ່ກໍານົດ.

  c. ອີງຕາມໄລຍະເວລາ: ລາຍການນີ້ເຜີຍແຜ່ລາຍການສໍາລັບແຕ່ລະໄລຍະເວລາທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ກໍານົດໄວ້ຕາມຄຸນລັກສະນະ, ລໍາດັບຊັ້ນ ແລະ ຄ່າເລຂາຄະນິດຂອງ Geo-Object ທັງໝົດສໍາລັບ Geo-Object Type ທີ່ໃຫ້ແມ່ນຄືກັນ.

 5. ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ທຸກຊ່ອງຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ຊ່ອງຂໍ້ມູນທາງເລືອກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນແບບຟອມ.

  ຊ່ອງຂໍ້ມູນຄຳອະທິບາຍຄວາມຕ້ອງການ

  Code

  ຕົວລະບຸທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ມະນຸດອ່ານໄດ້. ລະຫັດສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອກໍານົດຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງຊຸດຂໍ້ມູນລາຍການ ແລະ ພື້ນທີ່ຖ້າມີປ້າຍສະແດງທີ່ຊ້ຳກັນຢູ່ໃນລະບົບ. ລະຫັດທີ່ເປັນເອກະລັກແມ່ນສ້າງໂດຍອັດຕະໂນມັດໂດຍລະບົບ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານອາດຈະປ່ຽນລະຫັດນີ້ດ້ວຍລະຫັດອື່ນ.

  ຕ້ອງການ

  Title

  ຫົວຂໍ້ສໍາລັບຊຸດຢູ່ໃນພາສາທ້ອງຖິ່ນເລີ່ມຕົ້ນ.

  ຕ້ອງການ

  Description (ບົດຄັດຫຍໍ້)

  ລາຍລະອຽດຂອງເນື້ອໃນຂອງຊຸດ.

  ຕ້ອງການ

  Geo-Object Type

  Geo-Object Type ກວມເອົາໂດຍຊຸດ. ຊ່ອງຂໍ້ມູນນີ້ຈະຖືກຕື່ມໃສ່ອັດຕະໂນມັດ.

  Geo-Object Type Code

  ລະຫັດສໍາລັບ Geo-Object Type ກວມເອົາໂດຍຊຸດ. ຊ່ອງຂໍ້ມູນນີ້ຖືກຕື່ມໃສ່ອັດຕະໂນມັດ.

  ລວມມີເສັ້ນຂະໜານ ແລະ ເສັ້ນແວງ (Include Latitude and Longitude)

  ສໍາລັບປະເພດຈຸດ Geo-Object Type ເທົ່ານັ້ນ: ການຊີ້ບອກວ່າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ເສັ້ນຂະໜານ ແລະ ເສັ້ນແວງຖືກສະແດງຢູ່ໃນລາຍການ ຫຼື ບໍ່.

  ພາກສ່ວນຫຼັກ (Parents)

  ລຳດັບຊັ້ນຂອງ Geo-Object Type ທີ່ເປັນຂອງຊຸດກຳລັງຖືກສ້າງຂຶ້ນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ພາກສ່ວນຫຼັກຂອງ Geo-Object Type ໃນລຳດັບຊັ້ນ. ການເລືອກໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງລຳດັບ ແລະ ພາກສ່ວນແມ່ຂອງ Geo-Object Type ຈະເພີ່ມລະຫັດ ແລະ ປ້າຍກຳກັບຈາກລຳດັບຊັ້ນເຫຼົ່ານັ້ນໃສ່ໃນລາຍການຂອງທ່ານ.

 6. ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຂໍ້ຕໍ່ໄປນີ້ໂດຍອີງຕາມປະເພດລາຍການທີ່ເລືອກ:

  a. ວັນທີດຽວ: ພິມ ຫຼື ເລືອກວັນທີທີ່ Geo-Objects ທັງໝົດໃນລາຍການສາມາດໃຊ້ໄດ້.

  c. ອີງຕາມໄລຍະເວລາ:

 7. ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຊ່ອງຂໍ້ມູນທັງໝົດໃນສ່ວນ Metadata ສໍາລັບທັງລາຍການ ແລະ ຂໍ້ມູນທາງພື້ນທີ່.

  a. ລາຍການ

  ຊ່ອງຂໍ້ມູນຄຳອະທິບາຍ

  Title

  ຫົວຂໍ້ສໍາລັບລາຍການຢູ່ໃນພາສາທ້ອງຖິ່ນເລີ່ມຕົ້ນ.

  Credit

  ເຄດິດທີ່ມອບໃຫ້ບຸກຄົນ ຫຼື ກຸ່ມໃດໜຶ່ງສໍາລັບລາຍການ.

  Description (ບົດຄັດຫຍໍ້)

  ລາຍລະອຽດຂອງເນື້ອໃນຂອງລາຍການທີ່ຢູ່ໃນພາສາທ້ອງຖິ່ນເລີ່ມຕົ້ນ.

  Process

  ລາຍລະອຽດຂອງຂະບວນການທີ່ໃຊ້ໃນການສ້າງ ແລະ ເບິ່ງແຍງຂໍ້ມູນສໍາລັບລາຍການນີ້, ໃນພາສາທ້ອງຖິ່ນເລີ່ມຕົ້ນ.

  Status

  ລາຍລະອຽດຂອງຄວາມກ້າວໜ້າໃນການສ້າງ ແລະ ເບິ່ງແຍງຂໍ້ມູນສຳລັບລາຍການ (ເຊັ່ນ: ກຳລັງດຳເນີນຢູ່, ສຳເລັດແລ້ວ).

  Access Constraints

  ຄຳອະທິບາຍຂອງຂໍ້ຈໍາກັດການເຂົ້າເຖິງສໍາລັບລາຍການນີ້, ໃນພາສາທ້ອງຖິ່ນເລີ່ມຕົ້ນ.

  Use Constraints

  ຄຳອະທິບາຍຂອງການໃຊ້ຂໍ້ຈໍາກັດການເຂົ້າເຖິງສໍາລັບລາຍການນີ້, ໃນພາສາທ້ອງຖິ່ນເລີ່ມຕົ້ນ.

  Acknowledgements

  ຄຳອະທິບາຍຂອງການຮັບຮູ້ໃດໜຶ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ມູນສໍາລັບລາຍການນີ້, ໃນພາສາທ້ອງຖິ່ນເລີ່ມຕົ້ນ.

  Disclaimer

  ການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບລາຍການນີ້, ໃນພາສາທ້ອງຖິ່ນເລີ່ມຕົ້ນ.

  Contact Name

  ຊື່ຂອງບຸກຄົນທີ່ຈະຕິດຕໍ່ຖ້າມີຄໍາຖາມໃດໆກ່ຽວກັບລາຍການນີ້.

  Telephone Number

  ເບີໂທລະສັບຂອງບຸກຄົນທີ່ຈະຕິດຕໍ່ຖ້າມີຄໍາຖາມໃດໆກ່ຽວກັບລາຍການນີ້.

  Email Address

  ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງບຸກຄົນທີ່ຈະຕິດຕໍ່ຖ້າມີຄໍາຖາມໃດໆກ່ຽວກັບລາຍການນີ້.

  b. ຂໍ້ມູນພື້ນທີ່

  ຊ່ອງຂໍ້ມູນຄຳອະທິບາຍ

  Title

  ຫົວຂໍ້ສໍາລັບຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ທີ່ຢູ່ໃນພາສາທ້ອງຖິ່ນເລີ່ມຕົ້ນ.

  Credit

  ເຄດິດທີ່ມອບໃຫ້ບຸກຄົນ ຫຼື ກຸ່ມໃດໜຶ່ງສໍາລັບຂໍ້ມູນພື້ນທີ່.

  Description (ບົດຄັດຫຍໍ້)

  ລາຍລະອຽດຂອງເນື້ອໃນຂອງຂໍ້ມູນທາງພື້ນທີ່ເລີ່ມຕົ້ນ.

  Process

  ລາຍລະອຽດຂອງຂະບວນການທີ່ໃຊ້ໃນການສ້າງ ແລະ ເບິ່ງແຍງຂໍ້ມູນສໍາລັບຂໍ້ມູນທາງພື້ນທີ່ນີ້, ໃນພາສາທ້ອງຖິ່ນເລີ່ມຕົ້ນ.

  Status

  ລາຍລະອຽດຂອງຄວາມກ້າວໜ້າໃນການສ້າງ ແລະ ເບິ່ງແຍງຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ (ເຊັ່ນ: ກຳລັງດຳເນີນຢູ່, ສຳເລັດແລ້ວ).

  Access Constraints

  ຄຳອະທິບາຍຂອງຂໍ້ຈໍາກັດການເຂົ້າເຖິງສໍາລັບຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ນີ້, ໃນພາສາທ້ອງຖິ່ນເລີ່ມຕົ້ນ.

  Use Constraints

  ຄຳອະທິບາຍຂອງການໃຊ້ຂໍ້ຈໍາກັດການເຂົ້າເຖິງສໍາລັບລາຍການຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ນີ້, ໃນພາສາທ້ອງຖິ່ນເລີ່ມຕົ້ນ.

  Acknowledgements

  ຄຳອະທິບາຍຂອງການຮັບຮູ້ໃດໜຶ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ມູນສໍາລັບຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ນີ້, ໃນພາສາທ້ອງຖິ່ນເລີ່ມຕົ້ນ.

  Disclaimer

  ການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ນີ້, ໃນພາສາທ້ອງຖິ່ນເລີ່ມຕົ້ນ.

  Topic Categories

  ຫົວຂໍ້ທີ່ກວມເອົາໂດຍຂໍ້ມູນພື້ນທີ່.

  Place Keywords

  ຄໍາສໍາຄັນເພື່ອອະທິບາຍສະຖານທີ່ທີ່ກວມເອົາໂດຍຂໍ້ມູນພື້ນທີ່.

  Update Frequency

  ຂໍ້ມູນທາງພື້ນທີ່ຖືກປັບປຸງເລື້ອຍໆສໍ່າໃດ.

  Lineage

  ປະຫວັດຂະບວນການ ແລະ/ຫຼື ຄຸນນະພາບໂດຍລວມຂອງຂໍ້ມູນທາງພື້ນທີ່.

  Languages

  ພາສາທີ່ບັນທຶກຂໍ້ມູນທາງພື້ນທີ່.

  Scale or Resolution

  ຂະໜາດ ຫຼື ຄວາມລະອຽດທີ່ເກັບຂໍ້ມູນທາງພື້ນທີ່.

  Spatial Representation Type

  ຮູບແບບຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ທີ່ຖືກນໍາໃຊ້.

  Reference System

  ລະບົບອ້າງອີງຂໍ້ມູນພີ້ນທີ່ໄດ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້.

  Report and Specification

  ລິ້ງຂອງບົດລາຍງານ ແລະ ຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງພື້ນທີ່.

  Distribution Format

  ຮູບແບບເອກະສານທີ່ມີການແຈກຢາຍຂໍ້ມູນພື້ນທີ່.

  Contact Name

  ຊື່ຂອງບຸກຄົນທີ່ຈະຕິດຕໍ່ຖ້າມີຄໍາຖາມໃດໆກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ນີ້.

  Telephone Number

  ເບີໂທລະສັບຂອງບຸກຄົນທີ່ຈະຕິດຕໍ່ຖ້າມີຄໍາຖາມໃດໆກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ນີ້.

  Email Address

  ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງບຸກຄົນທີ່ຈະຕິດຕໍ່ຖ້າມີຄໍາຖາມໃດໆກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ນີ້.

 8. ກົດປຸ່ມ Submit.

 9. ເມື່ອສ້າງແລ້ວ, ທ່ານຈະເຫັນຊຸດທີ່ສ້າງຢູ່ໃນໜ້າ. ໃຫ້ກົດໃສ່ຫົວຂໍ້ຂອງມັນ.

 10. ທ່ານຈະເຫັນລາຍການນໍາເຂົ້າ ແລະ ຂໍ້ມູນທາງພື້ນທີ່ສໍາລັບ Geo-Object Type. ໃຫ້ກົດໃສ່ປຸ່ມ Metadata.

 11. ກໍານົດພາລາມິເຕີຕໍ່ໄປນີ້ສໍາລັບທັງລາຍການ ແລະ ຂໍ້ມູນທາງພື້ນທີ່:

  a. Is Master: ກວດເບິ່ງວ່າກ່ອງລາຍການ ຫຼື ຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ທີ່ເປັນຂໍ້ມູນຕົ້ນສະບັບ.

  b. Visibility: ເລືອກສາທາລະນະ (ເບິ່ງເຫັນໄດ້ຕໍ່ກັບຜູ້ໃຊ້ຂອງອົງກອນທັງໝົດ) ຫຼື ສ່ວນຕົວ (ເບິ່ງໄດ້ສະເພາະຜູ້ໃຊ້ອົງກອນຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ)

ຕອນນີ້ທ່ານໄດ້ສ້າງຊຸດລາຍການ ແລະ ຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ລວມທັງ metadata ຂອງພວກເຂົາ.

Last updated