4. ການເຊື່ອມໂຍງລະບົບພາຍນອກ

GeoPrism Registry ຮອງຮັບການເຊື່ອມໂຍງກັບລະບົບພາຍນອກ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ສະດວກໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນລະຫວ່າງລະບົບ. ການລົງທະບຽນລະບົບພາຍນອກ ຊ່ວຍໃຫ້ GeoPrism Registry ສົ່ງຂໍ້ມູນໄປຍັງລະບົບພາຍນອກໃນແບບທີ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້. ສິ່ງນີ້ມີປະໂຫຍດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນໃນລະບົບອື່ນກໍາລັງໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກປັບປຸງຈາກຂໍ້ມູນທີ່ຮວບຮວມໄວ້ໃນ GeoPrism Registry.

Last updated