6.5.1.3. ການຈັດການລຸ້ນຂອງຊຸດ

Registry Administrators ແລະ Registry Maintainers ສາມາດຈັດການສະບັບຂອງຊຸດທີ່ສ້າງຂຶ້ນສໍາລັບ Geo-Object Type ພາຍໃຕ້ການມອບໝາຍການເບິ່ງແຍງຂອງອົງກອນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ການສ້າງຊຸດ Geo-Object Type ຈະສ້າງສອງປະເພດສະບັບ (ລາຍການ ຫຼື ຂໍ້ມູນພື້ນທີ່) ຂອງຊຸດນີ້:

 • ສະບັບທີ່ໃຊ້ຢູ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ Geo-Object Type ບໍ່ວ່າຈະສໍາລັບການເບິ່ງ ຫຼື ການແກ້ໄຂ. ສະບັບ​ນີ້​ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ​ໂດຍ GeoPrism Registry​.

 • ສະບັບທີ່ເຜີຍແຜ່ແມ່ນກົງກັບສະບັບທີ່ຂໍ້ມູນຂອງ Geo-Object Type ໄດ້ຖືກກຳນົດໄວ້ຕາມວັນທີ ຫຼື ໄລຍະເວລາ. ລຸ້ນນີ້ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ແຕ່ຍັງສາມາດສຳຫຼວດ ແລະ ສົ່ງອອກໄດ້.

 1. ໄປທີ່ໂມດູນ Lists and Spatial Data ໂດຍກົດທີ່ສັນຍາລັກໂມດູນໃນໜ້າຫຼັກ ຫຼື ໂດຍການກົດທີ່ເມນູແຮັມເບີເກີຢູ່ມຸມຂວາເທິງ ແລະ ເລືອກ Lists and Spatial Data.

 2. ໃນແຖບດ້ານຊ້າຍ, ຊອກຫາອົງກອນທີ່ທ່ານເປັນສະມາຊິກ (ນີ້ຄວນຈະເປັນອົງກອນທໍາອິດໃນລາຍການ). Geo-Object Type ທີ່ຖືກສ້າງຂື້ນໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ພາຍໃຕ້ແຕ່ລະອົງກອນທີ່ພວກເຂົາເປັນສະມາຊິກ. ພາຍໃຕ້ອົງກອນຂອງທ່ານ, ໃຫ້ກົດໃສ່ Geo-Object Type ທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຜີຍແຜ່ສະບັບໜຶ່ງ. ໃນຕົວຢ່າງຂ້າງລຸ່ມນີ້, ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກຊຸມຊົນ (MOH) Geo-Object Type ຖືກເລືອກ.

 3. ກົດໃສ່ຊື່ຂອງລາຍການ ແລະ ຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈະເຜີຍແຜ່ສະບັບໃດໜຶ່ງ. ໃນຕົວຢ່າງຂ້າງລຸ່ມນີ້, ຊຸດທີ່ອີງໃສ່ຄວາມຖີ່ແມ່ນໄດ້ຖືກເລືອກ.

 4. ອີງຕາມປະເພດຂອງລາຍການຂອງຊຸດທີ່ເລືອກເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມຖີ່ ຫຼື ຈໍານວນຊ່ວງເວລາທີ່ກຳນົດຄ່າ, ອາດຈະມີວັນທີ ຫຼື ຊ່ວງເວລາທີ່ມີຜົນຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງມື້ ຫຼື ຫຼາຍມື້ໃນຊຸດ. ຊອກຫາວັນທີ ຫຼື ໄລຍະເວລາທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຜີຍແຜ່ລຸ້ນ ແລະ ກົດທີ່ປຸ່ມ New Version.

 5. ໜ້າຕ່າງ Metadata ຈະເປີດ. ສິ່ງນີ້ປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນ metadata ຂອງລາຍການ ແລະ ຊຸດຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ (ເບິ່ງຂໍ້ 6.5.1.2). ຂໍ້ມູນ metadata ຂອງລາຍການ ຫຼື ຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ ຫຼື ທັງສອງສາມາດຖືກດັດແກ້ເພື່ອສະທ້ອນຂໍ້ມູນຂອງລຸ້ນທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່.

 6. ກົດປຸ່ມ Submit.

 7. ສະບັບທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນປັດຈຸບັນຈະປາກົດຢູ່ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ສະບັບທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່.

 8. ເພື່ອສຳຫຼວດສະບັບທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່, ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂໍ້ 6.5.1.4.

 9. ເພື່ອສົ່ງອອກສະບັບທີ່ຈັດພິມມາ, ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂໍ້ 6.5.1.7.

 10. ຖ້າມີການປ່ຽນແປງໃນສະບັບທີ່ໃຊ້ຢູ່ຂອງລາຍການ ແລະ/ຫຼື ຂໍ້ມູນພື້ນທີ່, ທ່ານສາມາດສ້າງຊຸດຂໍ້ມູນລຸ້ນສະບັບໂດຍການເຮັດຊ້ຳຂັ້ນຕອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂ້າງເທິງ.

 11. ສະບັບທີ່ຈັດພິມມາຍັງສາມາດຖືກລຶບໂດຍການກົດໃສ່ປຸ່ມ Delete ແລະ ຢືນຢັນການລຶບໃນເວລາທີ່ໄດ້ຮັບແຈ້ງ.

Last updated