6.4.2.2. ການຈັດການຄຸນລັກສະນະຂອງ Geo-Object Type

Registry Administrators ສາມາດຈັດການຄຸນລັກສະນະຂອງ Geo-Object Type ພາຍໃຕ້ການມອບໝາຍຂອງອົງກອນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

 1. ໄປທີ່ໂມດູນ Geo-Objects ແລະ Hierarchies ໂດຍການກົດສັນຍາລັກໂມດູນ Geo-Objects ແລະ Hierarchies ໃນໜ້າເມນູຫຼັກ ຫຼື ໂດຍການກົດທີ່ເມນູ (ຮູບ 3 ຂີດແຈມູມຂວາ) ແລະ ເລືອກ Geo-Objects ແລະ Hierarchies.

 2. ຖ້າຕ້ອງການ, ຂະຫຍາຍຖັນ Geo-Object Type ໃນແຖບດ້ານຂ້າງໂດຍການກົດທີ່ລູກສອນຢູ່ທ້າຍ.

 3. ເລື່ອນຖັນ Geo-Object Type ລົງໄປຫາອົງກອນທີ່ທ່ານເປັນສະມາຊິກ. ຊອກຫາ Geo-Object Type ທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະເພີ່ມຄຸນລັກສະນະແບບກໍາຫນົດເອງ ແລະ ກົດໃສ່ປຸ່ມແກ້ໄຂຂ້າງຊື່ຂອງມັນ.

 4. ໜ້າຕ່າງຈັດການ Geo-Object Type ຈະເປີດຂຶ້ນ. ເລື່ອນລົງໄປບ່ອນຄຸນສົມບັດ ແລະ ກົດປຸ່ມ + ເພື່ອເພີ່ມ.

 5. ໜ້າຕ່າງ Add a new attribute ຈະເປີດຂຶ້ນ. ເລືອກປະເພດຂໍ້ມູນຂອງຄຸນລັກສະນະໃໝ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພີ່ມສໍາລັບ Geo-Object Type ແລະ ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ທຸກຊ່ອງຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ຊ່ອງຂໍ້ມູນທາງເລືອກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

  ຊ່ອງຂໍ້ມູນຄຳອະທິບາຍຄວາມຕ້ອງການ

  Data Type

  ປະເພດຂໍ້ມູນແມ່ນໂຕກໍານົດປະເພດຄ່າຂອງຄຸນລັກສະນະ. ຕົວເລືອກລວມມີຂໍ້ຄວາມ, ຈຳນວນເຕັມ, ທົດສະນິຍົມ, ວັນທີ, ບູລີນ, ແລະ ເງື່ອນໄຂ. ປະເພດຂໍ້ມູນຈະຖືກບັງຄັບໃຊ້ສໍາລັບໂຕຂໍ້ມູນໃດໆທີ່ເກັບໄວ້ສໍາລັບຄຸນລັກສະນະນີ້.

  ຕົວຢ່າງ: ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງພິກັດທາງພູມສາດສາມາດຖືກເກັບໄວ້ເປັນຄຸນລັກສະນະປະເພດຄໍາທີ່ມີທາງເລືອກຕ່ຳ, ປານກາງ ແລະ ສູງ.

  ຕ້ອງການ

  Code

  ຕົວລະບຸທີ່ທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ຄົນອ່ານໄດ້. ລະຫັດສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອກໍານົດຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງຄຸນລັກສະນະໃດໜຶ່ງຖ້າປ້າຍສະແດງຢູ່ໃນລະບົບຊ້ຳກັນ.

  ຕົວຢ່າງ: CHW ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບພະນັກງານສາທາລະນະສຸກຊຸມຊົນ Geo-Object Type.

  ຕ້ອງການ

  Label (defaultLocale)

  ປ້າຍກຳກັບສະແດງຄ່າເລີ່ມຕົ້ນສຳລັບຄຸນລັກສະນະ.

  ຕ້ອງການ

  Label… (ສໍາລັບພາສາທ້ອງຖິ່ນອື່ນໆທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນລະບົບ)

  ສະແດງປ້າຍກຳກັບສຳລັບພາສາທ້ອງຖິ່ນໃດໜຶ່ງທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນລະບົບ. ການລົງທະບຽນພູມສາດທົ່ວໄປສາມາດມີການຕິດຕັ້ງພາສາທ້ອງຖິ່ນຫຼາຍເທົ່າທີ່ຕ້ອງການ. ລະບົບຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຕັ້ງຄ່າປ້າຍສະແດງສໍາລັບແຕ່ລະພາສາທ້ອງຖິ່ນ.

  Description (defaultLocale)

  ຄໍາອະທິບາຍເລີ່ມຕົ້ນສໍາລັບຄຸນລັກສະນະ.

  Description… (ສໍາລັບພາສາທ້ອງຖິ່ນອື່ນໆທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນລະບົບ)

  ຄໍາອະທິບາຍສໍາລັບພາສາທ້ອງຖິ່ນທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນລະບົບ. ການລົງທະບຽນພູມສາດທົ່ວໄປສາມາດມີການຕິດຕັ້ງພາສາທ້ອງຖິ່ນຫຼາຍເທົ່າທີ່ຕ້ອງການ. ລະບົບຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຕັ້ງຄ່າຄໍາອະທິບາຍສໍາລັບແຕ່ລະພາສາທ້ອງຖິ່ນ.

  Length (ປະເພດທົດສະນິຍົມເທົ່ານັ້ນ)

  ຈໍານວນຕົວເລກທັງໝົດໃນຈໍານວນ.

  Decimal (ປະເພດທົດສະນິຍົມເທົ່ານັ້ນ)

  ຈຳນວນຕົວເລກໄປທາງຂວາຂອງຈຸດທົດສະນິຍົມ.

 6. ກົດປຸ່ມສົ່ງ (Submit).

 7. ໃນການເພີ່ມຄຸນສົມບັດອື່ນ, ເຮັດຊ້ຳຂັ້ນຕອນ 4 ຫາ 6.

 8. ເມື່ອຄຸນລັກສະນະທີ່ກໍາໜົດເອງໄດ້ຖືກເພີ່ມ, ໃຫ້ກົດໃສ່ປຸ່ມສົ່ງ (Submit) ຢູ່ໃນໜ້າຕ່າງ Manage Geo-Object Type.

ໃນການແກ້ໄຂຄຸນລັກສະນະແບບກຳນົດເອງສຳລັບ Geo-Object Type:

 1. ໄປທີ່ໂມດູນ Geo-Objects ແລະ Hierarchies ໂດຍການກົດສັນຍາລັກໂມດູນ Geo-Objects ແລະ Hierarchies ໃນໜ້າເມນູຫຼັກ ຫຼື ໂດຍການກົດທີ່ເມນູ (ຮູບ 3 ຂີດແຈມູມຂວາ) ແລະ ເລືອກ Geo-Objects ແລະ Hierarchies.

 2. ຖ້າຕ້ອງການ, ຂະຫຍາຍຖັນ Geo-Object Type ໃນແຖບດ້ານຂ້າງໂດຍການກົດທີ່ລູກສອນຢູ່ທ້າຍ.

 3. ເລື່ອນຖັນ Geo-Object Type ລົງໄປຫາອົງກອນທີ່ທ່ານເປັນສະມາຊິກ. ຊອກຫາ Geo-Object Type ທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະແກ້ໄຂຄຸນລັກສະນະແບບກໍານົດເອງ ແລະ ກົດໃສ່ປຸ່ມແກ້ໄຂຂ້າງຊື່ຂອງມັນ.

 4. ໜ້າຕ່າງ Manage Geo-Object Type ຈະເປີດຂຶ້ນ. ເລື່ອນລົງໄປບ່ອນຄຸນລັກສະນະ ແລະ ຊອກຫາຄຸນລັກສະນະແບບກຳນົດເອງທີ່ທ່ານຕ້ອງການແກ້ໄຂ. ໃຫ້ກົດໃສ່ປຸ່ມແກ້ໄຂ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນທ້າຍຂອງປ້າຍຄຸນລັກສະນະແບບກໍານົດເອງ.

 5. ໜ້າຕ່າງແກ້ໄຂຄຸນລັກສະນະຈະເປີດຂຶ້ນ. ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນຕາມຄວາມຈໍາເປັນ.

 6. ກົດປຸ່ມສົ່ງ (Submit).

 7. ໃນການແກ້ໄຂຄຸນສົມບັດອື່ນ, ເຮັດຊ້ຳຂັ້ນຕອນ 4 ຫາ 6.

 8. ເມື່ອຄຸນລັກສະນະທີ່ກໍານົດເອງຖືກດັດແກ້ແລ້ວ, ໃຫ້ກົດປຸ່ມສົ່ງ (Submit) ຢູ່ໃນໜ້າຕ່າງ Manage Geo-Object Type.

ໃນການລຶບຄຸນລັກສະນະແບບກຳນົດເອງສຳລັບ Geo-Object Type:

 1. ໄປທີ່ໂມດູນ Geo-Objects ແລະ Hierarchies ໂດຍການກົດສັນຍາລັກໂມດູນ Geo-Objects ແລະ Hierarchies ໃນໜ້າເມນູຫຼັກ ຫຼື ໂດຍການກົດທີ່ເມນູ (ຮູບ 3 ຂີດແຈມູມຂວາ) ແລະ ເລືອກ Geo-Objects ແລະ Hierarchies.

 2. ຖ້າຕ້ອງການ, ຂະຫຍາຍຖັນ Geo-Object Type ໃນແຖບດ້ານຂ້າງໂດຍການກົດທີ່ລູກສອນຢູ່ທ້າຍ.

 3. ເລື່ອນຖັນ Geo-Object Type ລົງໄປຫາອົງກອນທີ່ທ່ານເປັນສະມາຊິກ. ຊອກຫາ Geo-Object Type ທີ່ທ່ານຕ້ອງການລຶບຄຸນລັກສະນະແບບກໍານົດເອງ ແລະ ກົດໃສ່ປຸ່ມແກ້ໄຂທີ່ຢູ່ຂ້າງຊື່ຂອງມັນ.

 4. ໜ້າຕ່າງຈັດການ Geo-Object Type ຈະເປີດຂຶ້ນ. ເລື່ອນລົງໄປບ່ອນຄຸນລັກສະນະ ແລະ ຊອກຫາຄຸນລັກສະນະແບບກຳນົດເອງທີ່ທ່ານຕ້ອງການລຶບ. ກົດໃສ່ປຸ່ມ Delete ທີ່ຢູ່ໃນທ້າຍຂອງປ້າຍຄຸນລັກສະນະແບບກໍານົດເອງ.

 5. ໜ້າຕ່າງຂໍ້ຄວາມຈະປາກົດຂຶ້ນເພື່ອຢືນຢັນຖ້າທ່ານຕ້ອງການລຶບຄຸນລັກສະນະດັ່ງກ່າວ. ໃຫ້ກົດປຸ່ມລຶບ (Delete).

 6. ເມື່ອຄຸນລັກສະນະທີ່ກໍານົດເອງຖືກລຶບ, ໃຫ້ກົດປຸ່ມສົ່ງ (Submit) ຢູ່ໃນໜ້າຕ່າງ Manage Geo-Object Type.

Last updated